Print Friendly, PDF & Email

Este tân?r, are 40 de ani, este c?s?torit, are doi copii gemeni, b?iat ?i fat?, iar pân? la aceast? vârst? a reu?it s? completeze foarte multe rânduri in CV-ul personal, ca activitate ?i preg?tire. S-a n?scut în C?l?ra?i, în 1991, a absolvit liceul Nicolae B?lcescu, actualul Colegiu Barbu ?tirbei, dup? […]

Print Friendly, PDF & Email

Mar?i, 23 octombrie, zi important? pentru Organiza?ia Femeilor Liberale din jude?ul C?l?ra?i, care au primit vizita pre?edintei lor, Lucia Varga cu ocazia lans?rii candidaturii unei alte doamne liberale, Raluca Surdu, pe colegiul 5, Camera Deputa?ilor. Organiza?iile de femei  ale PNL, din jude?, au venit s? participe la ?edin?a Delega?iei Permanente, […]

Print Friendly, PDF & Email

Organiza?ia jude?ean? a PPDD C?l?ra?i a rupt t?cerea ?i a venit în prima conferin?? de pres? dup? alegerile locale. Pre?edinta organiza?iei jude?ene, Maria Dragomir a dorit s?-?i prezinte echipa, al?turi de care va intra în campania pentru parlamentare Prima prezentare a fost cea a pre?edintei organiza?iei municipale, în persoana Marianei David, care de câteva zile a p?r?sit „barca” PDL-ului ?i s-a aruncat în […]

Print Friendly, PDF & Email

În urm? cu o s?pt?mân?, v? spuneam c? în ?edin?a de Consiliu Jude?ean, c?nd s-a f?cut împ?r?irea a 1,1 milioane de lei c?tre prim?riile din jude?, prim?riei C?l?ra?i nu i-a revenit niciun leu. Dac? o parte din sum? a avut ca destina?ie plata salariilor asisten?ilor persoanelor cu handicap sau a indemniza?iilor acestora, echilibrarea sumelor destinate înv???mântului preuniversitar, a cheltuielilor unit??ilor administrativ-teritoriale sau plata arieratelor acestora, […]

Print Friendly, PDF & Email

?edin?a de Consiliu Jude?ean din data de 6 septembrie, deîndat? ca mod de organizare, a fost surprinz?toare dac? este s? lu?m în calcul un aspect cât se poate de simplu: la împ?r?irea banilor pentru pentru lucr?ri de investi?ii, prim?ria C?l?ra?i a primit ZERO lei. 1,1 milioane de lei repartiza?i pentru investi?iile începute în jude?ul C?l?ra?i Rectificarea bugetului de stat, aprobata in data de 1 septembrie, de Guvernul […]

Print Friendly, PDF & Email

Demisia fostului pre?edinte al PDL C?l?ra?i, Stelian Fuia, a luat prin surprindere organiza?ia condus?, pân? mai ieri, de acesta. Reorientarea sa politic? a fost aflat? de membrii partidului, nu dintr-o discu?ie purtat? cu ace?tia ci, direct de la televizor: „Citeam pe burtier? ca Fuia ?i-a dat demisia din PDL ?i nu îmi venea s? cred!”, a declarat, în conferin?? de pres?, pre?edintele interimar, […]

Print Friendly, PDF & Email

În data de 26 iunie, cu începere de la ora 19,00, în sala de ?edin?e a Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, a avut loc întrunirea ale?ilor jude?eni, validarea mandatelor acestora ?i depunerea jur?mântului. Aleg?torii au adus laolalt?, prin votul lor, persoane binecunoscute c?l?r??enilor prin func?iile publice de?inute în trecut, dar ?i tineri politicieni […]

Print Friendly, PDF & Email

Primarul ales al municipiului C?l?ra?i, Daniel Dr?gulin a dorit s? transmit?, prin intermediul presei, mul?umiri atât c?l?r??enilor care l-au votat, cât ?i celor care nu l-au votat. Acesta este de p?rere c? perioada de euforie trebuie s? treac? repede pentru a intra în activitate. Dup? învestirea în func?ie, Dr?gulin ?i-a propus deja câteva ?inte care vizeaz? cur?enia ora?ului, ?i nu […]

Print Friendly, PDF & Email

Joi, 14 iunie, la sediul Prefecturii C?l?ra?i a avut loc înmânarea mandatelor consilierilor jude?eni. A?a cum era de a?teptat, cei mai mul?i consilieri jude?eni prezen?i au fost din partea USL-ului, în frunte cu cel care a câ?tigat înc? un mandat de pre?edinte de Consiliu Jude?ean, R?ducu Filipescu. Marii abesen?i au […]

Print Friendly, PDF & Email

Principalii câ?tig?tori ai alegerilor locale din jude?ul C?l?ra?i, pre?edintele Consiliului Jude?ean, R?ducu George Filipescu al?turi de primarul ales al municipiului re?edin?? de jude?, Daniel ?tefan Dr?gulin au sus?inut prima conferin?? de pres? dup? câ?tigarea alegerilor. În urma unei analize f?cute în primele zile, dup? scrutinul din 10 iunie, rezultatele au ar?tat dorin?a puternic? a oamenilor de a ie?i la vot, pentru a sanc?iona aproape tot ceea ce […]

1Shares