Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? c? începând cu data de 10.08.2020, între orele 08.30 – 16.00, Direc?ia de Asisten?? Social? C?l?ra?i va distribui la sediul Cantinei de Ajutor Social, din strada Prel. Dobrogei, nr. 65, produsele cu ajutoare alimentare acordate categoriilor defavorizate ale popula?iei, prin intermediul Programului Opera?ional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate […]

Print Friendly, PDF & Email

Dup? o investi?ie derulat? pe parcursul ultimilor 10 ani, municipiul C?l?ra?i, prin operatorul EcoAqua, va deveni beneficiarul acestei surse alternative de ap? din strat de profunzime. Valoarea lucr?rilor executate este de aproximativ 12,5 milioane lei, fiind finan?at? de Compania Na?ional? de Investi?ii, ai c?ror reprezentan?i au fost prezen?i în aceast? […]

Print Friendly, PDF & Email

Societatea Academic? din România a invitat Consiliul Jude?ean C?l?ra?i s? se implice ca partener în proiectul pilot cu titlul “Cet??eni implica?i în procesul de transparentizare a transportului jude?ean de persoane în jude?ul C?l?ra?i”, care a fost depus în data de 30.06.2020, în cadrul apelului “Lucrând împreun? pentru îmbun?t?t?irea guvern?rii ?i […]

Print Friendly, PDF & Email

Hot?rârea nr. 9/13.05.2020 a Adun?rii Generale a Ac?ionarilor a EcoAqua SA a fost suspendat? de instan??, prin Ordonan?? pre?edin?ial?, introdus? de unul dintre ac?ionari-Municipiul C?l?ra?i. Hot?rârea sus men?ionat? avea drept obiect revocarea Consiliului de Administra?ie ?i numirea unui nou Consiliu de Administra?ie interimar. Tribunalul C?l?ra?i, prin sentin?a civil? nr. 235/24.06.2020, […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i face cunoscut faptul c? pe platforma ghiseul.ro, ?i persoanele juridice, pe lâng? cele fizice, î?i pot achita online taxele ?i impozitele locale. Pentru acest lucru, persoanele juridice sunt rugate s? trimit? pe mail-ul institu?iei noastre, office@primariacalarasi.ro, o solicitare, prin reprezentantul legal, pentru ob?inerea unui cont pe ghiseul.ro. […]

Print Friendly, PDF & Email

În data de 2 iunie, elevii din anii terminali care aleg s? se preg?teasc? în ?coli pentru examenele na?ionale, sunt a?tepta?i, din nou, în b?nci. Pentru ca tot procesul educativ s? se desf??oare în condi?ii optime, în actualul context epidemiologic, toate unit??ile ?colare au fost sprijinite de Prim?ria Municipiului C?l?ra?i. […]

Print Friendly, PDF & Email

Modernizarea comunei Borcea continu?, în aceast? perioad?, primarul Aniel Nedelcu Pa?urc? implicându-se ca ?inta propus?, asfaltarea în propor?ie de 100% a comunei, s? fie atins? în acest mandat. Nu este departe de realizarea obiectivului s?u, ?inând cont c? a reu?it s? asfalteze 99% dintre drumurile comunei, ceea ce îl propulseaz? […]

Print Friendly, PDF & Email

Investi?iile în infrastructura rutier? se desf??oar? conform graficului de lucr?ri, informeaz? Consiliul Jude?ean C?l?ra?i. Pre?edintele Vasile Iliu??, a vizitat, ast?zi, 20 mai, ?antierele de lucru ale drumurilor jude?ene: 308, 311, 309 ?i 310. De modernizarea acestor artere de circula?ie vor beneficia cet??enii din localitatile: Borcea, Ileana, Fr?sinet ?i Cuza Vod?.

Print Friendly, PDF & Email

Situa?ia la nivel na?ional la ora 13.00 – Grupul de Comunicare Strategic? #coronavirus #COVID19 ??V? RUG?M S? V? INFORMA?I DOAR DIN SURSE OFICIALE?? ?Pân? ast?zi, 18 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 17.036 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.930 […]

Print Friendly, PDF & Email

Luna februarie 2020, comparativ cu luna precedent?, a fost caracterizat? de cre?terea num?rului de salaria?i (+39). Efectivul salaria?ilor din jude?ul C?l?ra?i la sfâr?itul lunii februarie 2020 a fost de 45244 persoane, înregistrând o cre?tere cu 0,09% fa?? de luna precedent? ?i cu 0,9% fa?? de aceea?i perioad? a anului precedent. […]

Print Friendly, PDF & Email

Spitalul Jude?ean C?l?ra?i a semnat procesul verbal de instalare ?i punere în func?iune a 4 echipamente pentru cabinetele de balneofizioterapie ?i nefrologie. – Aparat de terapie combinat? – Aparat pentru reeducarea mersului – Aparat terapie pentru drenaj limfatic – Aparat ultrasunete Este prima etap? a proiectului Consiliului Jude?ean C?l?ra?i pentru […]

Print Friendly, PDF & Email

COMITETUL JUDE?EAN PENTRU SITUA?II DE URGEN?? C?L?RA?I INFORMARE DE PRES? 05.04.2020, ora 14.00 ??La data de 05.04.2020, ora 14.00, în jude?ul C?l?ra?i situa?ia epidemiologic? se prezint? astfel: – în autoizolare sunt 1235 de persoane aflate sub monitorizare la domiciliu; – în ultimele 24 de ore au finalizat perioada de 14 […]

Print Friendly, PDF & Email

??20.000 boto?i de unic? folosin?? ??550 combinezoane ??20.000 halate unic? folosin?? ??300 litri dezinfectant ??100 litri dezinfectant mâini ??100 perechi de ochelari (folosite de medicii care coboar? în gard? în cazul unei suspiciuni de COVID-19 ) ??6000 m??ti de unic? folosin?? ??45 litri dezinfectant suprafe?e (se prepar? 10 ml/ litrul […]

0Shares