Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a ob?inut o nou? finan?are european?, prin Programul Opera?ional Regional, pentru proiectul ”Reabilitare infrastructur? educa?ional? pentru înv???mânt antepre?colar ?i pre?colar – Gr?dini?a cu program prelungit nr.4 „Step by Step” C?l?ra?i”. Contractul de finan?are are o valoare total? eligibil? de 2.347.572,07 lei (aproximativ 484.000 de euro), durata execu?iei […]

PRIM?RIA MUNICIPIULUI C?L?RA?I va efectua în perioada 24.08.2020 – 27.08.2020 un nou tratament de combatere a ?ân?arilor ?i c?pu?elor (larve ?i adul?i) prin tratament terestru, pe raza municipiului C?l?ra?i (zone verzi ml??tinoase, inunda?ii, lucii de ap?, locuri de joac?, parcuri, etc). Tratamentul se va efectua în intervalul orar 00.00 – […]

Municipiul C?l?ra?i este printre primele municipii din ?ar? care va elabora Planul Urbanistic General în format GIS (Geographic Information System-Sistem Informa?ional Geografic). ?Acest lucru va determina o mult mai u?oar? gestionare a a informa?iilor oferite de documenta?ia viitorului PUG, precum ?i un control mai bun din partea utilizatorilor asupra modului […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? c? începând cu data de 10.08.2020, între orele 08.30 – 16.00, Direc?ia de Asisten?? Social? C?l?ra?i va distribui la sediul Cantinei de Ajutor Social, din strada Prel. Dobrogei, nr. 65, produsele cu ajutoare alimentare acordate categoriilor defavorizate ale popula?iei, prin intermediul Programului Opera?ional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate […]

În aten?ia solicitan?ilor de teren– privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin?e proprietate personal? – conform prevederilor Legii nr.15/2003 Având în vedere dispozi?iile Hot?rârii nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin?e proprietate personal? ?i prevederile Legii […]

Având în vedere dispozi?iile art. 21 din HOT?RÂREA nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuin?ei nr. 114/1996 ?i prevederile art. 42 ?i 43 din LEGEA nr. 114/1996 – Legea locuin?ei. ?i Prevederile Hot?rârii de Consiliul Local nr. 110 din 30.07.2020, Anexa nr. 5, […]

Dup? o investi?ie derulat? pe parcursul ultimilor 10 ani, municipiul C?l?ra?i, prin operatorul EcoAqua, va deveni beneficiarul acestei surse alternative de ap? din strat de profunzime. Valoarea lucr?rilor executate este de aproximativ 12,5 milioane lei, fiind finan?at? de Compania Na?ional? de Investi?ii, ai c?ror reprezentan?i au fost prezen?i în aceast? […]

PRIM?RIA MUNICIPIULUI C?L?RA?I va efectua în perioada 05.08.2020 – 08.08.2020 un nou tratament de combatere a ?ân?arilor ?i c?pu?elor (larve ?i adul?i) atât prin aviotratament, cât ?i terestru, pe raza municipiului C?l?ra?i (zone verzi ml??tinoase, inunda?ii, lucii de ap?, locuri de joac?, parcuri, etc). Tratamentul avio se va efectua în […]

Societatea Academic? din România a invitat Consiliul Jude?ean C?l?ra?i s? se implice ca partener în proiectul pilot cu titlul “Cet??eni implica?i în procesul de transparentizare a transportului jude?ean de persoane în jude?ul C?l?ra?i”, care a fost depus în data de 30.06.2020, în cadrul apelului “Lucrând împreun? pentru îmbun?t?t?irea guvern?rii ?i […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a început distribuirea pachetelor de igien?, în cadrul Programului Opera?ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2014-s2020, tran?a a II-a, în perioada 29 iulie-05 august 2020, la sediul Cantinei de ajutor social, din Prelungirea Dobrogei nr. 65A. Sunt a?tepta?i 75 beneficiari ai Legii ajutorului minim garantat, 343 beneficiari de […]

Prim?ria municipiului C?l?ra?i a semnat miercuri, 29 iulie 2020, în urma finaliz?rii achizi?iei publice, contractul de execu?ie lucr?ri pentru proiectul ”Înfiin?are cre?? în municipiul C?l?ra?i”. Valoarea contractului este de 2.002.527,79 lei f?r? TVA, iar lucr?rile prev?d construc?ia unei cl?diri parter+etaj, cu destina?ia cre??, pe un teren aflat în curtea ?colii […]

Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, joi, 30.07.2020, ora 16.30, cu urm?toarea ordine de zi: 1. Proiect de hot?râre privind neexercitarea dreptului de preem?iune pentru imobilul ,,CAS?”, imobil situat în municipiul C?l?ra?i, Bulevardul G?rii, nr. 9, jude?ul C?l?ra?i, înscris în lista Monumentelor Istorice – Cod LMI-2015:CL-II-m-B-14629. […]

Consiliul Jude?ean C?l?ra?i se convoac? în ?edin?? ordinar?, la data de 30 Iulie 2020, ora 1200, în sala ”Barbu ?tirbei” a Centrului Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i, cu urm?torul proiect al ordinei de zi: 1.Proiect de hot?râre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Jude?ean C?l?ra?i ?i Societatea Academic? din România […]

INFORMARE DE PRES? 23.07.2020 ?? La nivelul jude?ului C?l?ra?i, situa?ia epidemiologic? privind infec?ia cu Coronavirus COVID-19, la data de 23 iulie, este urm?toarea: 254 cazuri de persoane infectate cu COVID-19 (7 cazuri în ultimele 24 de ore), dintre care: – 169 persoane s-au vindecat; – 11 persoane au decedat. ??For?ele […]

0Shares