Print Friendly, PDF & Email

Societatea Academic? din România a invitat Consiliul Jude?ean C?l?ra?i s? se implice ca partener în proiectul pilot cu titlul “Cet??eni implica?i în procesul de transparentizare a transportului jude?ean de persoane în jude?ul C?l?ra?i”, care a fost depus în data de 30.06.2020, în cadrul apelului “Lucrând împreun? pentru îmbun?t?t?irea guvern?rii ?i […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a început distribuirea pachetelor de igien?, în cadrul Programului Opera?ional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2014-s2020, tran?a a II-a, în perioada 29 iulie-05 august 2020, la sediul Cantinei de ajutor social, din Prelungirea Dobrogei nr. 65A. Sunt a?tepta?i 75 beneficiari ai Legii ajutorului minim garantat, 343 beneficiari de […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria municipiului C?l?ra?i a semnat miercuri, 29 iulie 2020, în urma finaliz?rii achizi?iei publice, contractul de execu?ie lucr?ri pentru proiectul ”Înfiin?are cre?? în municipiul C?l?ra?i”. Valoarea contractului este de 2.002.527,79 lei f?r? TVA, iar lucr?rile prev?d construc?ia unei cl?diri parter+etaj, cu destina?ia cre??, pe un teren aflat în curtea ?colii […]

Print Friendly, PDF & Email

Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, joi, 30.07.2020, ora 16.30, cu urm?toarea ordine de zi: 1. Proiect de hot?râre privind neexercitarea dreptului de preem?iune pentru imobilul ,,CAS?”, imobil situat în municipiul C?l?ra?i, Bulevardul G?rii, nr. 9, jude?ul C?l?ra?i, înscris în lista Monumentelor Istorice – Cod LMI-2015:CL-II-m-B-14629. […]

Print Friendly, PDF & Email

Consiliul Jude?ean C?l?ra?i se convoac? în ?edin?? ordinar?, la data de 30 Iulie 2020, ora 1200, în sala ”Barbu ?tirbei” a Centrului Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i, cu urm?torul proiect al ordinei de zi: 1.Proiect de hot?râre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Jude?ean C?l?ra?i ?i Societatea Academic? din România […]

Print Friendly, PDF & Email

INFORMARE DE PRES? 23.07.2020 ?? La nivelul jude?ului C?l?ra?i, situa?ia epidemiologic? privind infec?ia cu Coronavirus COVID-19, la data de 23 iulie, este urm?toarea: 254 cazuri de persoane infectate cu COVID-19 (7 cazuri în ultimele 24 de ore), dintre care: – 169 persoane s-au vindecat; – 11 persoane au decedat. ??For?ele […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria municipiului C?l?ra?i va efectua în perioada 27.07.2020 – 29.07.2020 un nou tratament de combatere a ?ân?arilor adul?i ?i c?pu?elor prin tratament terestru, pe raza municipiului C?l?ra?i (str?zi, locuri de joac?, parcuri, zone verzi, etc). Tratamentul se va desf??ura pe timp de noapte, în func?ie de condi?iile atmosferice fiind prelungit? […]

Print Friendly, PDF & Email

INFORMARE DE PRES? La nivelul jude?ului C?l?ra?i, situa?ia epidemiologic? privind infec?ia cu Coronavirus COVID-19, la data de 14 iulie, este urm?toarea: – pentru 579 de persoane este recomandat? autoizolarea la domiciliu; – 93 de persoane au ie?it din izolare în ultimele 24 de ore. În jude?ul C?l?ra?i au fost confirmate […]

Print Friendly, PDF & Email

În domeniul fondurilor europene nerambursabile, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i are în prezent semnate 21 de contracte de finan?are în valoare de 41,28 milioane Euro, aflate ast?zi, 14 iulie 2020, în diverse stadii de implementare, ?i urmând, ca în cel mai scurt timp (aproximativ 4 luni) s? semneze înc? 9 contracte de […]

Print Friendly, PDF & Email

Primaria Municipiului C?l?ra?i a ob?inut o nou? finan?are european?, prin POR 2014-2020-apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dun?rii (SUERD). Este vorba de finan?are pentru proiectul „Reabilitarea termic? a C?minului pentru persoane vârstnice Sfântul Antin Ivireanul C?l?ra?i”, care are o valoare de aproximativ 560.000 de euro (2.720.098,70 […]

Print Friendly, PDF & Email

Prin prezentul aducem la cuno?tin?? faptul c? în perioada 14.07.2020 – 19.07.2020 se vor efectua tratamente de combatere a c?pu?elor ?i ?ân?arilor (larve ?i adul?i), atât avio, cât ?i terestru, pe raza municipiului C?l?ra?i (zone verzi, ml??tinoase, inundate, lucii de ap?, locuri de joac?, parcuri etc). Tratamentul avio se va […]

Print Friendly, PDF & Email

Prin prezentul aducem la cuno?tin?? faptul c? în perioada 22.06.2020 – 26.06.2020 se vor efectua tratamente de combatere a c?pu?elor ?i ?ân?arilor (larve ?i adul?i), atât avio, cât ?i terestru, pe raza municipiului C?l?ra?i (zone verzi, ml??tinoase, inundate, lucii de ap?, locuri de joac?, parcuri etc). Tratamentul avio se va […]

Print Friendly, PDF & Email

În data de 2 iunie, elevii din anii terminali care aleg s? se preg?teasc? în ?coli pentru examenele na?ionale, sunt a?tepta?i, din nou, în b?nci. Pentru ca tot procesul educativ s? se desf??oare în condi?ii optime, în actualul context epidemiologic, toate unit??ile ?colare au fost sprijinite de Prim?ria Municipiului C?l?ra?i. […]

0Shares