Print Friendly, PDF & Email

Municipiul C?l?ra?i este printre primele municipii din ?ar? care va elabora Planul Urbanistic General în format GIS (Geographic Information System-Sistem Informa?ional Geografic). ?Acest lucru va determina o mult mai u?oar? gestionare a a informa?iilor oferite de documenta?ia viitorului PUG, precum ?i un control mai bun din partea utilizatorilor asupra modului […]

Print Friendly, PDF & Email

Având în vedere dispozi?iile art. 21 din HOT?RÂREA nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuin?ei nr. 114/1996 ?i prevederile art. 42 ?i 43 din LEGEA nr. 114/1996 – Legea locuin?ei. ?i Prevederile Hot?rârii de Consiliul Local nr. 110 din 30.07.2020, Anexa nr. 5, […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria municipiului C?l?ra?i a semnat miercuri, 29 iulie 2020, în urma finaliz?rii achizi?iei publice, contractul de execu?ie lucr?ri pentru proiectul ”Înfiin?are cre?? în municipiul C?l?ra?i”. Valoarea contractului este de 2.002.527,79 lei f?r? TVA, iar lucr?rile prev?d construc?ia unei cl?diri parter+etaj, cu destina?ia cre??, pe un teren aflat în curtea ?colii […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria municipiului C?l?ra?i va efectua în perioada 27.07.2020 – 29.07.2020 un nou tratament de combatere a ?ân?arilor adul?i ?i c?pu?elor prin tratament terestru, pe raza municipiului C?l?ra?i (str?zi, locuri de joac?, parcuri, zone verzi, etc). Tratamentul se va desf??ura pe timp de noapte, în func?ie de condi?iile atmosferice fiind prelungit? […]

Print Friendly, PDF & Email

În domeniul fondurilor europene nerambursabile, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i are în prezent semnate 21 de contracte de finan?are în valoare de 41,28 milioane Euro, aflate ast?zi, 14 iulie 2020, în diverse stadii de implementare, ?i urmând, ca în cel mai scurt timp (aproximativ 4 luni) s? semneze înc? 9 contracte de […]

Print Friendly, PDF & Email

Primaria Municipiului C?l?ra?i a ob?inut o nou? finan?are european?, prin POR 2014-2020-apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dun?rii (SUERD). Este vorba de finan?are pentru proiectul „Reabilitarea termic? a C?minului pentru persoane vârstnice Sfântul Antin Ivireanul C?l?ra?i”, care are o valoare de aproximativ 560.000 de euro (2.720.098,70 […]

Print Friendly, PDF & Email

În ?edin?a Consiliului Jude?ean C?l?ra?i s-a stabilit prioritatea în solu?ionarea cererilor de locuin?e ?i în repartizarea locuin?elor destinate închirierii, pentru tineri speciali?ti din s?n?tate, la blocul de locuin?e, realizat prin A.N.L., situat în municipiul C?l?ra?i, str. Prelungirea Independen?ei nr. 5A (12 unit??i locative), aflat în administrarea Consiliului Jude?ean C?l?ra?i. Astfel, […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria municipiului C?l?ra?i ?i RoRec Asocia?ia Român? pentru Reciclare, al?turi de operatorul local partener, organizeaz? în luna iunie o ac?iune special? de colectare a de?eurilor electrice. Aceasta face parte dintr-o ampl? campanie organizat? cu ocazia Zilei Mediului în peste 20 de jude?e din ?ar?. În C?l?ra?i, programul de colectare se […]

Print Friendly, PDF & Email

Modernizarea comunei Borcea continu?, în aceast? perioad?, primarul Aniel Nedelcu Pa?urc? implicându-se ca ?inta propus?, asfaltarea în propor?ie de 100% a comunei, s? fie atins? în acest mandat. Nu este departe de realizarea obiectivului s?u, ?inând cont c? a reu?it s? asfalteze 99% dintre drumurile comunei, ceea ce îl propulseaz? […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i propune copiilor dou? concursuri cu ocazia Zilei Interna?ionale a Copilului: unul de desen ?i unul de fotografie. Ele vor fi organizate online, situa?ia actuala impunând anumite restric?ii. Concurs de desen ”Locul preferat din ora?ul t?u” – cu participarea copiilor cu vârst? de pân? la 12 ani Concurs […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a semnat un nou contract de finan?are european?, în cadrul Axei 4-”Sprijinirea dezvolt?rii urbane durabile” a Programului Opera?ional Regional 2014-2020. Este vorba de o valoare a proiectului de 3.631.539,02 lei (aprox. 748.000 Euro), 98% din aceasta fiind finan?are european? nerambursabil?. Proiectul ”Reducerea emisiilor de CO2 în zona […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a semnat contractul de servicii de elaborare a documenta?iei tehnico-economice ?i execu?ia de lucr?ri, în cadrul proiectului ”Reabilitarea termic? a Liceului Teoretic Mihai Eminescu C?l?ra?i”, finan?at din fonduri europene prin Programul Opera?ional Regional 2014-2020, Axa prioritar? 3, Prioritatea de investi?ii 3.1, Opera?iunea B – Cl?diri publice. Contractul […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a stabilit o serie de m?suri care vor fi întreprinse, cu cheltuieli din bugetul local, în vederea redeschiderii în condi?ii optime a anului ?colar pentru anii terminali, pe data de 2 iunie. 1. 200 de dispersoare pentru dezinfectan?i sunt montate în ?colile din municipiul C?l?ra?i. Luni, 4 […]

0Shares