Print Friendly, PDF & Email

PNL a fost oficial fondat la 24 mai 1875, când un grup de liberali, printre care Ion C. Br?tianu, Mihail Kog?lniceanu, A.G. Golescu, Gh. Vernescu, Tache Anastasiu, au pus bazele forma?iunii politice care avea s? marcheze istoria României moderne. Originile mi?c?rii liberale trebuie îns? c?utate cu mult mai devreme, în […]

Print Friendly, PDF & Email

 Informare, con?tientizare, implicare, contribu?ie – responsabilitatea fiec?ruia dintre noi În ciuda eforturilor curente ?i a faptului c? este un domeniu de permanente reforme, sistemul de s?n?tate din România este înc? deficitar la foarte multe capitole: subfinan?area, legisla?ia stufoas?, num?rul redus de cadre medicale, emigrarea acestora, dot?rile precare, cl?dirile improprii desf??ur?rii […]

Print Friendly, PDF & Email

Chestiunea ?ig?neasc? abordat? la jum?tatea secolului al XIX-lea, în spiritul vremii, modernizator ?i în?l??tor, cu mintea îmbog??it? „cu ideile reformatrice”, a?a cum sublinia ilustrul Mihail Kog?lniceanu, este mai actual? ca oricând. Dezrobirea ?iganilor s-a f?cut la 1844 (?iganii domne?ti ?i m?n?stire?ti) ?i 1855 (?iganii boiere?ti) în Moldova ?i 1847 (?iganii […]

Print Friendly, PDF & Email

A?a cum a promis transportatorilor, deputatul PSD, DANIEL FLOREA, situa?ia s-a normalizat, în ceea ce prive?te atribuirea licen?elor de transport pentru operatorii c?l?r??eni. Începând cu data de 1 mai 2013, Autoritatea Rutier? Român? – ARR a reînnoit licen?ele de transport operatorilor c?l?r??eni, pentru traseul Bucure?ti-C?l?ra?i. Astfel, peste 100 de persoane […]

Print Friendly, PDF & Email

S?pt?mâna trecut?, la Radovanu, a avut loc deschiderea unui nou cabinet parlamentar al celor doi deputa?i, Raluca Surdu ?i Aurel Niculae, precum ?i al senatorului Iulian Dumitrescu. ?inta acestora este de a avea câte un cabinet parlamentar, în fiecare localitate, pentru ca aleg?torii s? ?tie unde ?i când îi pot […]

Print Friendly, PDF & Email

Alegerile organizate în cadrul Conferin?ei Jude?ene a P.S.D. C?l?ra?i au marcat încheierea interimatului de la ?efia organiza?iei, început odat? cu debarcarea din func?ie a Oanei Mizil. Noul pre?edinte este tot un reprezentat al centrului, ministrul Dan Sova, senator de Olt, trimis la C?l?ra?i pentru o nou? reorganizare ?i relansare a […]

Print Friendly, PDF & Email

[easyrotator align=”left”]erc_3_1365262750[/easyrotator]Ast?zi, 6 aprilie, organiza?ia jude?ean? a PSD C?l?ra?i ?i-a ales conducerea: pre?edintele, primvicepre?edintele, vicepre?edin?ii ?i celelalte structuri de conducere ale partidului. Unicul candidat, Dan ?ova, dar ?i fostul pre?edinte interimar, Ion ?tefan   nu au fost „ierta?i” de unele mesaje transmise de membrii de partid. De departe, cel mai direct […]

Print Friendly, PDF & Email

“Partidul Democrat Liberal se delimiteaz? categoric de orice act sau fapt? de înc?lcare a legii de c?tre orice ales local care ?i-a ob?inut func?ia cu sprijinul sau pe listele PDL. Responsabilitatea pentru astfel de fapte revine în exclusivitate persoanei în cauz?, care va suporta consecin?ele ?i rigorile legii în func?ie […]

Print Friendly, PDF & Email

 Lucr?rile conven?iei extraordinare a PDL s-au încheiat, alegerile pentru pre?edintele partidului, derulate, nu f?r? peripe?ii, marcând victoria lui Vasile Blaga. Sus?inut de 30 de pre?edin?i de organiza?ii jude?ene, între care ?i Vasile Iliu??, Vasile Blaga a ie?it înving?tor în fa?a principalei contracandidate Elena Udrea, cele 4 procente ob?inute de Monica […]

Print Friendly, PDF & Email

 Intrat recent în mijlocul forma?iunii PSD C?l?ra?i, deputatul Daniel Florea  a demonstrat c? este al?turi de colegii s?i de partid în lupta politic? ce se contureaz?, înc? de pe acum, pentru câ?tigarea alegerilor din 2016. Prezent la Conferin?a local? de alegeri a organiza?iei  municipale PSD C?l?ra?i, deputatul Daniel Florea a […]

Print Friendly, PDF & Email

Ast?zi, 16 martie, organiza?ia municipal? a PSD Olteni?a a organizat alegerea pre?edintelui, a secretarului-executiv, a vicepre?edin?ilor, trezorierului ?i a celor 9 membri în Biroul Municipal. F?r? emo?ii, to?i cei înscri?i în curs? pentru func?iile men?ionate au fost ale?i, prin vot direct ?i în unanimitate, de c?tre membrii PSD locali, dat […]

17Shares