Print Friendly, PDF & Email

În zilele de 28 ?i 29 octombrie 2013 a avut loc cea de-a doua edi?ia a Forumului anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dun?rii. Reuniunea, cu tema „Danube Region-stronger together, stronger in the world” (Regiunea Dun?rii-mai puternici împreun?, mai puternici în lume) ?i g?zduit? de Palatul Parlamentului, a fost […]

Print Friendly, PDF & Email

Invitat în emisiunea “Capital Tv”, senatorul PNL Iulian Dumitrescu i-a transmis ministrului Fondurilor Europene Eugen Teodorovici c? în cazul celor care doresc s? acceseze fonduri europene se pierde timp cu evaluarea dosarului la Fondul de Garantare, ad?ugând c? aici ministerul Fondurilor Europene trebuie s? mai lucreze. “V? lua?i un consultant, […]

Print Friendly, PDF & Email

Federa?ia Interna?ional? a Comunit??ilor Educative este singura organiza?ie interna?ional? pentru to?i profesioni?tii din domeniul educa?iei extra- familiale, num?rând actualmente 27 de sec?iuni na?ionale în Europa, Canada ?i Africa. FICE de?ine statut cu rol consultativ pe lâng? UNESCO. FICE- România a fost fondat? în 1990, în prezent având 18 filiale jude?ene. […]

Print Friendly, PDF & Email

Parlamentul României a adoptat un nou proiect de lege (prin care se aprob? OUG 11/2013 privind completarea art. 9 din OUG 6/2011) pentru stimularea înfiin??rii ?i dezvolt?rii microîntreprinderilor de c?tre întreprinz?torii tineri. Noua reglementare stabile?te c? facilit??ile oferite pentru înfiin?area ?i dezvoltarea de microîntreprinderi de c?tre întreprinz?tori tineri nu mai […]

Print Friendly, PDF & Email

Federa?ia Interna?ional? a Comunit??ilor Educative este singura organiza?ie interna?ional? pentru to?i profesioni?tii din domeniul educa?iei extra- familiale, num?rând actualmente 27 de sec?iuni na?ionale în Europa, Canada ?i Africa. FICE de?ine statut cu rol consultativ pe lâng? UNESCO. FICE- România a fost fondat? în 1990, în prezent având 18 filiale jude?ene. […]

Print Friendly, PDF & Email

Senatorul liberal Iulian Dumitrescu a subliniat, într-o declara?ie public?, rolul PNL ?i „contribu?iile fundamentale” ale acestui partid la politicile României, care au vizat înt?rirea parteneriatului strategic între ?ara noastr? ?i SUA. F?r? liberali, România ar fi putut s? aspire, cel mult, la apelativul de „pisicu?ul din Balcani”, crede senatorul. Comentariile […]

Print Friendly, PDF & Email

În cadrul ?edin?ei de lucru de s?pt?mâna aceasta a grupului parlamentar al PNL din Camera Deputa?ilor, în prezen?a reprezentan?ilor Consiliului Na?ional al Întreprinderilor Private Mici ?i Mijlocii din România (CNIPMMR), au fost stabilite priorit??ile pentru sectorul IMM-urilor, dup? cum precizeaz? deputata liberal? Raluca Surdu, vicepre?edinte al grupului deputa?ilor liberali. În […]

Print Friendly, PDF & Email

 Duminic?, 20 octombrie, la C?l?ra?i,  vor avea loc alegerile pentru noua conducere a Organiza?iei Jude?ene a Tinerilor Na?ional-Liberali. La Conferin?a Jude?ean? de alegeri sunt a?tepta?i, aproximativ, 500 de delega?i din tot jude?ul. Florin Dr?gan, fost consilier local, este favorit la ?efia TNL C?l?ra?i, el fiind singurul candidat pentru aceast? func?ie. […]

Print Friendly, PDF & Email

Dan Cristodor, pre?edintele organiza?iei municipale a PSD C?l?ra?i, este unul din tinerii politicieni de perspectiv?, ce a demostrat c? succesul în politic? poate fi ob?inut numai prin  munc?, abnega?ie ?i spirit de echip?. În cele aproximativ ?ase luni, de când a preluat conducerea filialei municipal a PSD, Dan Cristodor a […]

Print Friendly, PDF & Email

Una din marile probleme cu care se confrunta ?ara noastr? este faptul c?, oferta educa?ional? a universit?tilor române?ti, nu este adaptat? la cererea de pe pia?a muncii. Universit??ile scot, pe banda rulant?, ?omeri, în timp ce  firmele ?i companiiile multina?ionale se confrunt? cu o mare criz? de speciali?ti. În acest […]

Print Friendly, PDF & Email

În fiecare an, 1 octombrie marcheaz? ziua Interna?ional? a persoanelor vârstnice. Ca însemn?tate, pe 1 octombrie este recunoscut efortul depus de persoanele vârstnice pentru progresul societ??ilor. În întreaga lume, fenomenul îmb?trânirii atrage marginalizarea ?i excluziunea social? a vârstnicilor. Pe de o parte, apare riscul de marginalizare a persoanelor vârstnice care […]

Print Friendly, PDF & Email

Jum?tatea plin? a paharului, sau cea goal?? Asumare, sau fofilare? Actor, sau spectator? Responsabilitate, sau pasivitate? Sunt abord?ri pe care fiecare dintre noi le are în rela?ie cu via?a, cu propriul destin, cu rolul în aceast? lume. Ceea ce diferen?iaz? oamenii la nivelul cel mai profund este raportarea la ac?iune. […]

Print Friendly, PDF & Email

Raluca Surdu al?turi de Asocia?ia „Împreun? pentru Viitor” din Span?ov. Cu sprijinul deputatei Surdu, dou? reprezentante ale acestei asocia?ii au participat în perioada 4-8 septembrie la EcoStudent Camp organizat la P?ltini?, Sibiu. Raluca Surdu încurajeaz? asumarea rolurilor de multiplicatori ?i generatori de schimbare a celor implica?i în ac?iuni de interes pentru comunitate. Toamna se […]

Print Friendly, PDF & Email

În cadrul unei conferin?e de pres?, organizat? în aceast? s?pt?mân?, deputatul PDL, Vasile Iliu?? a dezv?luit faptul c?, este preg?tit s? candideze în anul 2016 pentru o func?ie important?  din administra?ia c?l?r??ean?. ,,Nu  mai sunt interesat s? candidez pentru un post de parlamentar. Consider c?, a? fi mult mai util […]

0Shares