Print Friendly, PDF & Email

La sediul Inspectoratului ?colar Jude?ean (ISJ) a avut loc un eveniment deosebit, mar?i,15 iulie, menit s? aduc? în aten?ia opiniei publice performan?a educa?ional?. Cele ?ase eleve din jude?ul C?l?ra?i care au ob?inut media 10  la Bacalaureat ?i la Evaluarea Na?ional?, al?turi de colegii lor din ?ar?, au  primit premii din […]

Print Friendly, PDF & Email

Promovabilitatea sc?zut? la examenul maturit??ii, înregistrat? în ultimii ani, la nivel na?ional, are repercursiuni nefaste în rândul absolven?ilor de liceu. Mul?i dintre ace?tia au o oarecare team? pentru examenul de bacalaureat, fapt dovedit de prezen?a tot mai sc?zut? la probele de evaluare. Dac? anul trecut, în prima sesiune a bacalaureatului […]

Print Friendly, PDF & Email

Miercuri, 2 aprilie, a fost semnat primul proiect pe Regio, domeniul 3.4. – reabilitare infrastructur? educa?ional? în jude?ul C?l?ra?i, accesat de prim?ria Cuza Vod?. Proiectul, în valoare de aproximativ 1 milion de euro, vizeaz? modernizarea ?i reabilitarea ?colii Gimnaziale cu clasele I-VIII, din Cuza Vod? ?i este prima ?coal?, din […]

Print Friendly, PDF & Email

Elevii de la ?coala “Mircea Vod?”, implica?i în proiectul ecOprovocarea al?turi de alte ?coli din ora?ele Calara?i ?i Zal?u, pe data de 16.01.2014, au fost în campanie de con?tientizare la Liceul “?tirbei – Vod?”, cu care au încheiat parteneriat, realizând campanii de con?tientizare. La preg?tirea ?i realizarea fiec?rei campanii au […]

Print Friendly, PDF & Email

Joi, 5 decembrie, elevii ?i cadrele didactice, de la Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, din C?l?ra?i,  au organizat o frumoas? ac?iune caritabil?, în cadrul c?reia au oferit multe daruri elevilor de la Grupul ?colar S?rule?ti. Aceast? ac?iune continu?, de fapt, tradi?ia unui parteneriat, mai vechi, între cele dou? unit??i de înv???mânt. […]

Print Friendly, PDF & Email

Foto: www.observatorcl.info Rândurile pe care le a?tern pe coala de scris, de?i au un con?inut pe care aproape toat? lumea îl cunoa?te, se vrea un strig?t de disperare, de protest. De peste dou?zeci de ani înv???mântul este  ”Cenu??reasa” sistemului bugetar, de?i în Constitu?ia ??rii este considerat prioritate na?ional?. A?a nu […]

Print Friendly, PDF & Email

 În seara zilei de vineri, 1 noiembrie, în sala Centrului Cultural,, Barbu ?tirbei”  a debutat cea de a XVIII-a edi?ie a Concursului cu participare interna?ional? „Ion Barbu –Dan Barbilian”, eveniment cultural ?i ?tiin?ific de tradi?ie, care antreneaz? un mare num?r de elevi ?i profesori, din ?ar? ?i din str?in?tate, organizat […]

Print Friendly, PDF & Email

Conducerea Liceului Teoretic  Mihai Eminescu, din C?l?ra?i, are în vedere  realizarea unui centru de tip after-school, pentru  elevii din ciclul primar, începând cu data de 1 octombrie a.c. A?a cum a precizat directorului institu?iei, prof. Gheorghe Stoian, acest centru va func?iona, în conformitate cu metodologia aflat? în vigoare,  aprobat? de […]

Print Friendly, PDF & Email

Luni, 16 septembrie , zi plin? de emo?ii ?i bucurie pentru to?i copiii c?l?r??eni. ?colile ?i-au deschis larg por?ile, pentru a-i primi, a?a cum se cuvine, pe elevii, ce vor înv??a în urm?torul an ?colar.  Înc? din primele ore ale dimine?ii, în fiecare ?coal?  au avut loc manifest?ri festive, menite  […]

Print Friendly, PDF & Email

?coala  Gimnazial? din comuna Cuza-Vod?  se afl? în plin? preg?tire pentru începerea noului an ?colar. Pe 15 septembrie se vor deschide larg por?ile pentru  elevii care vor înv??a  în clase curate ?i lumionase. Reabilitarea localurilor ce apar?in ?colii Cuza Vod? s-a f?cut atât cu fonduri din bugetul local dar ?i […]

0Shares