Print Friendly, PDF & Email

Prof. Silviana ?estacovschi a condus cu delegare Inspectoratul ?colar Jude?ean(ISJ) C?l?ra?i, pân? pe 31 august a.c., dat? în care a fost anunta?? printr-o adres? remis? de c?tre Ministerul Educa?iei Na?ionale, c? a fost eliberat? din func?ie. Au urmat aproape 10 zile de incertitudine pentru prof. Silviana ?estacovschi, întrucât, în aceast? […]

Print Friendly, PDF & Email

Potrivit datelor oficiale ale Inspectoratului  ?colar Jude?en din C?l?ra?i, procentul de promovabilitate, înregistrat la examenul de bacalaureat, dup? contesta?ii, a ajuns la 48.89%,de la 48,32%, ceea ce reprezint? o cre?tere nesimnificativ?, de numai 0,57%. Din cei 349 de elevi care au depus contesta?ii, doar 106 au reu?it s? promoveze examenul. […]

Print Friendly, PDF & Email

 Mar?i 9 iulie a.c., Inspectoratul ?colar Jude?ean C?l?ra?i  a  dat publicit??ii  rezultatele ob?inute de absolven?ii de liceu la examenul de bacalauareat. Din cei 2022 de candida?i,  prezen?i la probele de evaluare,  doar 977 au promovat bacalaureatul. Procentul de promovare, din seria trecut? fost,  51,57% iar din seria anterioar? au fost […]

Print Friendly, PDF & Email

Potrivit datelor oficiale, oferite de Inspectoratul ?colar Jude?ean, procentul de promovabilitate, înregistrat de elevii c?l?r??eni, la examenul de Evaluare Na?ional?, înainte de contesta?ii, a fost de 64,57%. Rezultatul plaseaz? jude?ul nostru, undeva la coada clasamentului, la nivel na?ional, ?inând cont c?, jude?ul Olt ce a înregistrat un procent de 60,98% se afl? pe […]

Print Friendly, PDF & Email

Data de 5 iunie are o semnifica?ie aparte pentru sistemul educa?ional românesc, fiind s?rb?torit? Ziua Educatorului. Cu acest prilej, Inspectoratul ?colar Jude?ean, al?turi de Federa?ia Sindicatelor Libere din Înv???mînt –Filiala C?l?ra?i, au organizat festivitatea de premiere a celor mai buni dasc?li, din jude?ul nostru, care au excelat prin activitatea lor, […]

Print Friendly, PDF & Email

Competi?ia Na?ional? „?coala European?”, organizat? de Ministerul Educa?iei Na?ionale, se adreseaz? tuturor unit??ilor de înv???mânt preuniversitar implicate în activit??i/programe/ proiecte europene. La edi?ia din acest an (a X-a edi?ie), s-au înscris 116 unit??i de înv???mânt preuniversitar din 36 de jude?e ?i din municipiul Bucure?ti. Cele 64 unit??i de înv???mânt câ?ig?toare […]

Print Friendly, PDF & Email

În diminea?a zilei de sâmb?t?, 18 mai a.c., ?coala Gimnazial? „Nicolae Titulescu”, din C?l?ra?i, ?i-a deschis larg por?ile pentru a primi, ?i în acest an, elevii absolven?i ai claselor a VIII-a,  în vederea particip?rii  la Târgul Ofertelor Educa?ionale.  Aflat la cea de a 16 a edi?ie,  acest eveniment, organizat de […]

Print Friendly, PDF & Email

Începând cu ziua de luni, 29 aprilie a.c.,  p?rin?ii din jude?ul C?l?ra?i vor avea posibilitatea  s? vizualizeze listele copiilor înscri?i, în prima etap?, pentru clasa preg?titoare,  acestea fiind  deja afi?ate pe site-ul Inspectoratului ?colar Jude?ean, www.isj.cl.edu.ro . A?a cum a precizat  inspectorul general ?colar, Silviana ?estacovschi, pân? în prezent, au […]

Print Friendly, PDF & Email

?coala Gimnazial? Nr. 1 Jeg?lia a participat la competi?ia ?COALA MaST-TOP, Ateliere de Inovare si creativitate, editia a III-a, C?l?ra?i, 3 aprilie. Proiectul “ENERGIA EOLIAN?-ENERGIA VIITORULUI” a ob?inut atât titlul ?COALA MaST-TOP, cât ?i premiul de popularitate al participan?ilor. Componen?a grupului de lucru, la nivelul ?colii Gimnaziale Nr.1 Jeg?lia, a […]

Print Friendly, PDF & Email

În prima s?pt?mân? a lunii aprilie a.c.  s-a desf??urat la nivel na?ional Programul  „S?  ?tii mai multe, s? fii mai bun „ ini?iat de Ministerul Educa?iei .  Elevii ?i cadrele didactice din jude?ul nostru s-au implicat într-o serie de activit??i educa?ionale,  extra?colare ?i extracurriculare  menite s? r?spund? intereselor ?i preocup?rilor […]

Print Friendly, PDF & Email

În perioada imediat urm?toare, va începe, la nivel na?ional, procesul de înscriere a copiilor în clasa preg?titoare. Comparativ cu anul trecut, pentru  urm?torul an  de înv???mânt, înscrierea copiilor pre?colari  se face numai în dou? etape. Prima etap? va avea loc în perioada 2-22 aprilie, perioad? în care, va avea loc […]

16Shares