Print Friendly, PDF & Email

Sâmb?ta, 27 octombrie, Guvernul României a aprobat rectificarea bugetului de stat, pe anul 2012. Astfel, prin Ordonan?a de Urgen?? nr. 61, s-a realizat o ultim? corec?ie bugetar?, prin care se dore?te asigurarea resurselor financiare necesare func?ion?rii în bune condi?ii a sistemului public, pân? la sfâr?itul anului. Ajust?rile bugetului de stat […]

Print Friendly, PDF & Email

Centrul Regional de Formare Continu? pentru Administra?ia Public? Local? Bucure?ti a organizat, în perioada 26 octombrie – 28 octombrie,  la sediul Centrului Teritorial C?l?ra?i programul de formare:”Analiza comparativ? între niveluri ale administra?iei publice locale Române ?i Bulgare”. Împreun? cu Universitatea din Ruse „Anghel Kanchev” – sucursala Silistra prin Autoritatea de […]

Print Friendly, PDF & Email

La inceputul acestei saptamani, la sediul Consiliului Judetean C?l?ra?i, a avut loc depunerea si deschiderea ofertelor referitoare la preluarea managementului Spitalului Judetean de Urgenta, in regim privat. Astfel, una din vechile dorinte ale presedintelui Filipescu de a transfera managementul celei mai importante unitati medicale din judet, catre o societate privata, […]

Print Friendly, PDF & Email

Comuna Rose?i a promovat proiecte pe aproape fiecare program al UE: pe PDR a executat 8,5 km de drum, pe Phare 2004 o ?coal?, pe Phare 2006 s-a  facut modernizarea re?elei de alimentare cu ap?, iar acum s-a încheiat  reabilitarea drumului Amzaua. Urmeaz? s? fie finan?at un alt proiect, aflat […]

Print Friendly, PDF & Email

La finalul saptamanii trecute, s-a deschis in zona Pietei Mari,  Biroul de Consultanta al firmei Socex, pe strada Sf. Nicolae, nr. 75, reprezentat de Viorel Ghi??, un nume cunoscut de toti cei care au avut, la un moment dat, nevoie de o traducere in sau din limba bulgara. Numeroasele parteneriate […]

Print Friendly, PDF & Email

Dup? cea mai secetoasa ?i fierbinte var? din ultimii 60 de ani, r?mânem totu?i cu satisfac?ia c? nivelul sc?zut al Dun?rii ?i Borcei nu a afectat furnizarea apei c?tre popula?ie în municipiile C?l?ra?i ?i Olteni?a. Asta pentru c?, aliment?rile de siguran?? cu ap? a celor dou? municipii, din surse subterane de mare adâncime, nefiind finalizate nici pân? în prezent, nu ar fi […]

Print Friendly, PDF & Email

Mitul politicianului – ales local, care prospera în perioada de indeplinere a mandatului încredin?at prin votul popular, e pe cale de a fi spulberat chiar de fostul primar al Municipiului C?l?ra?i, Nicolae Dragu. La prima apari?ie public?, de dup? pierderea mandatului de primar, aflat în studioul Antena 1 C?l?ra?i ca invitat în cadrul emisiunii „P?rerea ta conteaz?!”, primarul Dragu afirma c? „iese” din […]

Print Friendly, PDF & Email

Joi, 6 septembrie, Daniel ?tefan Dr?gulin a plecat la Bruxelles pentru a se întâlni cu câ?iva membrii ai Comisiei Europene, cu scopul de a prezenta o strategie de dezvoltare economic? a municipiului. Acesta a fost invitat la Biroul de Strategie pentru Regiuni ?i Dezvoltare Local? din Bruxelles pentru a prezenta posibila dezvoltare urban? ?i îmbun?t??irea calit??ii vie?ii cet??enilor municipiului C?l?ra?i, prin intermediul proiectelor care exist? […]

Print Friendly, PDF & Email

În eviden?a Serviciului Administra?ie Public? Local?, Secretariat,  Juridic ?i Contencios Administrativ din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i s-au înregistrat s?pt?mâna trecut? 2 persoane cu drepturi  intezise conform dispozi?iilor art. 64, lit. a ?i b din Codul Penal. Conform prevederilor men?ionate, persoanelor respective li se interzice dreptul de a alege ?i de a fi ales în autorit??ile publice sau în func?ii elective publice, precum ?i dreptul de a […]

Print Friendly, PDF & Email

În perioada de programare 2007 – 2013, în calitate de stat membru, România este beneficiar? de fonduri comunitare nerambursabile, prin Instrumentele Structurale. Suma total? a fondurilor nerambursabile pe care România le poate primi de la Uniunea European? este de 19,2 miliarde Euro, repartizate pe 7 Programe Opera?ionale. La data de 31 iulie 2012, conform A.C.I.S. (Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale) au fost decontate fonduri […]

Print Friendly, PDF & Email

Hot?rât din fire, Daniel ?tefan Dr?gulin, ales în 10 iunie primarul municipiului C?l?ra?i, a decis c? e timpul s? se „a?eze” la casa lui. Mai exact, s? se însoare! Experien?a de via?? acumulat? pân? acum, i-a demonstrat c? cea mai important? persoan?, care reu?e?te s? men?in? echilibrul în acest „saltimbanc” al vie?ii, este jum?tatea cu care împar?i via?a de zi cu zi. […]

Print Friendly, PDF & Email

Instalat la începutul lunii mai 2012, Guvernul Ponta a dorit s?-?i onoreze promisiunile, astfel ca primele m?suri adoptate au fost de cre?tere cu 8 % a salarii – lor personalului bugetar, prin O.U.G 19/2012 privind aprobarea unor m?suri pentru recuperarea reducerilor salariale din sectorul bugetar ?i de recalculare a cuantumului pensiilor în raport cu taxa CASS, prin Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor m?suri […]

Print Friendly, PDF & Email

În luna iunie 2010, prin Ordonan?a de Urgen?? nr. 48, Guvernul României hot?ra c?, în cadrul procesului de descentralizare din domeniul s?n?t??ii, managementul spitalelor (altele decât cele aflate în re?eaua public? a unor ministere) s? fie preluate de administra?iile publice locale. Astfel, în jude?ul C?l?ra?i cele 6 spitale existente la acea dat?, au fost preluate, astfel: Consiliul Jude?ean C?l?ra?i a preluat managementul Spitalului Jude?ean de Urgen?? […]

Print Friendly, PDF & Email

30 noiembrie va fi zi liber? Num?rul zilelor libere din Codul muncii va cre?te de la 11 la 12, dup? ce deputa?ii au adoptat mar?i o propunere legislativ? care declar? ziua de 30 noiembrie zi de s?rb?toare legal?, în care nu se lucreaz?. Decizia deputa?ilor este definitiv?, astfel încât, pentru […]

0Shares