Print Friendly, PDF & Email

În cursul zilei de miercuri, 13 februarie, portalul de ?tiri www.mediacalarasi.ro a publicat, în premier?, o ?tire ce anun?a c? Inspectorii DSVSA C?l?ra?i au fost agresa?i, cu o zi înainte, de patronul unei societ??i comerciale din localitatea Mihai Viteazu. F?r? s? fac? efortul de a afla dac? cele prezentate de […]

Print Friendly, PDF & Email

” Seria seminariilor interactive avand ca tema principala “Comunicarea cu categorii de persoane defavorizate”, organizate in cadrul proiectului “Formarea continua – premiza calitatii in SPO”, proiect co-finantat prin POSDRU a continuat la Calarasi cu un nou eveniment.   In perioada 11.02 – 14.02.2013 s–a desfasurat seminarul tematic cu tema „comunicarea cu […]

Print Friendly, PDF & Email

[hana-flv-player video=”http://www.youtube.com/watch?v=4LYl4Wd_Oa8&feature=youtu.be” width=”400″ description=”” player=”5″ autoload=”true” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /] La acest inceput de saptamana, o patrul? din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean C?l?ra?i, în timp ce desf??ura activit??i de prevenire ?i combatere a faptelor antisociale în zona localit??ii Drago? Vod?, jude?ul C?l?ra?i, a depistat 8 (opt) persoane care transportau […]

Print Friendly, PDF & Email

În perioada, 1 ianuarie-28 decembrie 2012, analizat? la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere ?i Înmatricularea Vehiculelor al jude?ului C?l?ra?i, au fost examinate un num?r de 9879 persoane în cadrul celor 243 de examene organizate în municipiul C?l?ra?i, existând o medie de aproximativ 41 persoane examinate la fiecare […]

Print Friendly, PDF & Email

Dup? ce s?pt?mâna trecut? am contabilizat o serie de demisii din func?iile de director ale unor institu?ii deconcentrate: Cornel Berheci de la Agen?ia Jude?ean? pentru Prest?ri Sociale, Ion Sfetcu, de la Inspectoratul Teritorial de Munc?, dar ?i a directorului Centrului Cultural Jude?ean C?l?ra?i, Radu Dinulescu, precum ?i controversata demitere a […]

Print Friendly, PDF & Email

S?pt?mâna aceasta, Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Sud Muntenia a organizat prima întâlnire cu presa local? în anul 2013. Astfel, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional, pentru regiunea Sud Muntenia, Agen?ia a prezentat situa?ia actualizat? a proiectelor aflate în implementare prin acest program. Pân? în prezent, din cele […]

Print Friendly, PDF & Email

Num?rul mare de medici care s-au îndreptat c?tre Spitalul Jude?ean de Urgen?? C?l?ra?i, într-un termen scurt,  a  bucurat conducerea institu?iei, dar i-a ?i ridicat o mare problem?: cea a locuin?elor! Managerul Dan Romulus ?erban a declarat, pentru Actualitatea de C?l?ra?i, c? a solicitat Prim?riei C?l?ra?i câteva apartamente de serviciu, pentru […]

Print Friendly, PDF & Email

Prof. Nicolae ?iripan Arhivele Na?ionale C?l?ra?i  De-a lungul anilor, cu deosebire dup? înfiin?area jude?ului C?l?ra?i în anul 1981, dar mai ales începând cu anul 1990, în presa local? ?i publica?ii de specialitate, au fost publicate numeroase studii ?i articole privind istoria celor 417 ani atesta?i documentar ai a?ez?rii de la […]

Print Friendly, PDF & Email

Nemul?umit de faptul c? institu?ia pe care o conduce, Consiliul Jude?ean C?l?ra?i, ar putea s? primeasc? o corec?ie ce poate dep??i 10% din sumele primite pe programele cu finan?are european?, R?ducu Filipescu a discutat cu ministrul Fondurilor Europene pe aceast? tem?. Pre?edintele a declarat, într-o conferin?? de pres?, c? era […]

Print Friendly, PDF & Email

Sâmb?ta, 27 octombrie, Guvernul României a aprobat rectificarea bugetului de stat, pe anul 2012. Astfel, prin Ordonan?a de Urgen?? nr. 61, s-a realizat o ultim? corec?ie bugetar?, prin care se dore?te asigurarea resurselor financiare necesare func?ion?rii în bune condi?ii a sistemului public, pân? la sfâr?itul anului. Ajust?rile bugetului de stat […]

Print Friendly, PDF & Email

Centrul Regional de Formare Continu? pentru Administra?ia Public? Local? Bucure?ti a organizat, în perioada 26 octombrie – 28 octombrie,  la sediul Centrului Teritorial C?l?ra?i programul de formare:”Analiza comparativ? între niveluri ale administra?iei publice locale Române ?i Bulgare”. Împreun? cu Universitatea din Ruse „Anghel Kanchev” – sucursala Silistra prin Autoritatea de […]

0Shares