Consemn?rile unui licean din rol de deputat: “In perioada 8-10 mai 2015 am participa la proiectul na?ional Simularea Parlamentului României (simPRO) organizat de  Societatea European? pentru Justi?ie în parteneriat cu Societatea Studen?ilor Universit??ii Bucure?ti, cu sprijinul Universit??ii din Bucure?ti ?i al Camerei Deputa?ilor. Acest proiect s-a desf??urat sub forma unei […]

Suntem la începutul campaniei electorale pentru turul întâi al alegerilor ?efului statului român – ?eful armatei, garantul independen?ei na?ionale, gardianul Constitu?iei ?i al bunei func?ion?ri a autorit??ilor publice, reprezentantul statului român în rela?iile interna?ionale, mediatorul între puterile statului, între stat ?i societate. Se deschide un nou capitol la cap?tul unui […]

Alegerile sunt evenimente ritualizante, formalizate, prin care sunt chema?i to?i cet??enii, în acela?i timp, la un act simplu care se reg?se?te în orice aspect al vie?ii, la tot pasul ?i în fiecare moment – actul lu?rii unei decizii, al efectu?rii unei alegeri. De data aceasta îns?, cu impact asupra contextului […]

În fiecare an, 1 octombrie marcheaz? ziua Interna?ional? a persoanelor vârstnice. Ca însemn?tate, pe 1 octombrie este recunoscut efortul depus de persoanele vârstnice pentru progresul societ??ilor. În întreaga lume, fenomenul îmb?trânirii atrage marginalizarea ?i excluziunea social? a vârstnicilor. Pe de o parte, apare riscul de marginalizare a persoanelor vârstnice care […]

5Shares