Camera de Comer?, Industrie ?i Agricultur? (CCIA) C?l?ra?i a organizat, in data de 18 octombrie, festivitatea de decernare a distinc?iilor  în cadrul Topului Firmelor, edi?ia 2012. Pre?edintele CCIA C?l?ra?i, Marian Dr?gan, a prezentat societ??ile care au primit premii ?i diplome pentru rezultatele economico – financiare bune ob?inute în anul 2011. […]

La finalul saptamanii trecute, s-a deschis in zona Pietei Mari,  Biroul de Consultanta al firmei Socex, pe strada Sf. Nicolae, nr. 75, reprezentat de Viorel Ghi??, un nume cunoscut de toti cei care au avut, la un moment dat, nevoie de o traducere in sau din limba bulgara. Numeroasele parteneriate […]

C?l?ra?iul î?i întocme?te strategia de dezvoltare Plecat la Bruxelles, s?pt?mâna trecut?, primarul municipiului, Daniel ?tefan Dr?gulin era hot?rât s? ia de acolo to?i banii pe care i-ar fi g?sit disponibili, pentru câteva proiecte de dezvoltare ale ora?ului. „Am tolba plin? cu proiecte: Danubius Park, reciclarea PET-urilor, zone de agrement, parc?ri! Voi avea o prezentare succint? ?i documentat?, ?i sper ca aceast? vizit? […]

Organiza?ia jude?ean? a PPDD C?l?ra?i a rupt t?cerea ?i a venit în prima conferin?? de pres? dup? alegerile locale. Pre?edinta organiza?iei jude?ene, Maria Dragomir a dorit s?-?i prezinte echipa, al?turi de care va intra în campania pentru parlamentare Prima prezentare a fost cea a pre?edintei organiza?iei municipale, în persoana Marianei David, care de câteva zile a p?r?sit „barca” PDL-ului ?i s-a aruncat în […]

„Ce mic?-i vacan?a mare”, era un refren, cândva la mod?, care se adevere?te ?i acum când se apropie începutul unui nou an ?colar. De la inspectorul general ?colar, Silviana ?estacovschi am aflat c? ?colile sunt gata s?-?i primeasc? elevii. 47.675 de elevi vor intra în cele 364 de ?coli, dintre care doar 66,44% au primit autoriza?ia de func?ionare, celelalte 122 […]

În urm? nu cu mult timp, scriam despre cazul agentului de paz? Vasile Iacob, accidentat în cadrul incin tei Prefab. De?i nu sunt finalizate datele care ?in de producerea acestui accident, atitudinea abordat? atât de anjaga?ii Prefab, cât ?i de cei ai Inspectoratului Teritorial de Munc?, care se ocup? cu anchetarea cazului este una care ridic? multe semne de întrebare: de ce nu s-a […]

În urm? cu o s?pt?mân?, v? spuneam c? în ?edin?a de Consiliu Jude?ean, c?nd s-a f?cut împ?r?irea a 1,1 milioane de lei c?tre prim?riile din jude?, prim?riei C?l?ra?i nu i-a revenit niciun leu. Dac? o parte din sum? a avut ca destina?ie plata salariilor asisten?ilor persoanelor cu handicap sau a indemniza?iilor acestora, echilibrarea sumelor destinate înv???mântului preuniversitar, a cheltuielilor unit??ilor administrativ-teritoriale sau plata arieratelor acestora, […]

Mar?i, 11 septembrie, au avut loc 32 de perchezi?ii pe raza jude?elor C?l?ra?i, Constan?a, Sibiu, Prahova, Vîlcea, Giurgiu ?i în municipiile Bucure?ti ?i Alba Iulia pentru destructurarea unei grup?ri specializate în comiterea de fraude fiscale ?i vamale, prin sustragerea în totalitate sau în parte de la plata taxelor, impozitelor sau accizelor aferente, prin ascunderea beneficiarilor reali ai produselor petroliere. Printre ei cei care ar […]

?edin?a de Consiliu Local, din ultima s?pt?mân? de august, a adus pe masa ale?ilor locali un proiect de hot?râre ini?iat de primarul Daniel ?tefan Dr?gulin, la prima vedere, banal. La punctul 15, de pe ordinea de zi, era trecut un proiect privind darea în folosin?? gratuit?, c?tre filiala C?l?ra?i a Asocia?iei „Filantropica Romilor”, a unui imobil-teren, […]

Telenovela prelu?rii fostei unit??ii militare (UM 02547 Str?ule?ti – Cazarma 346 C?l?ra?i) situat? în C?l?ra?i, str. Independen?ei, nr.5 de c?tre Consiliul Jude?ean C?l?ra?i pare a se apropia de final. Dup? aproape 3 ani, Hot?rârea Consiliului Jude?ean C?l?ra?i adoptat? în ?edin?a extraordinar? de joi 30 august, urmeaz? a sta la baza deciziei Guvernului României de transmitere a acesteia în administrarea Consiliului. De ce a durat a?a de mult acest […]

Câ?tigarea alegerilor din 10 iunie pare s? fie pentru Aniel Nedelcu, cel mai tân?r primar din jude?ul C?l?ra?i, lucrul cel mai u?or pe care l-a avut de înfruntat. Pentru c? greut??ile au început s? apar? imediat ce a ajuns pe scaunul de primar. afle ce „mo?tenire” a preluat de la fostul primar, Aniel Nedelcu s-a ?i v?zut în fa?? cu primul „hop” pe […]

Poli?i?tii din C?l?ra?i au descins, joi diminea??, la 13 locuin?e din comuna Frumu?ani, jude?ul C?l?ra?i, pentru punerea în aplicare a 21 de mandate de aducere. Suspec?ii de s?vâr?irea infrac?iunilor de ultraj contra bunelor moravuri, înc?ierare, loviri sau alte violen?e, vor fi condu?i la sediul Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean C?l?ra?i pentru audieri. Membrii unor familii din comuna Frumu?ani au produs conflict pe raza localit??ii, în seara […]

Vineri, 31 august, a avut loc conferin?a de închidere a proiectului „Îmbun?t??irea accesului la re?eaua rutier? european? de transport TEN T7 în jude?ul C?l?ra?i, prin reabilitarea ?i modernizarea DJ201B, km.19+000 – km.39+950, pe traseul limita jude? Ialomi?a – Valea Argovei ?i DJ 303, km.26+294 – km.48+278, Valea Argovei – M?n?stirea”, proiect finan?at prin Programul Opera?ional Regional 2007 – 2013, al c?rui beneficiar a fost Consiliul Jude?ean C?l?ra?i. Cu aceast? ocazie […]

Dup? cea mai secetoasa ?i fierbinte var? din ultimii 60 de ani, r?mânem totu?i cu satisfac?ia c? nivelul sc?zut al Dun?rii ?i Borcei nu a afectat furnizarea apei c?tre popula?ie în municipiile C?l?ra?i ?i Olteni?a. Asta pentru c?, aliment?rile de siguran?? cu ap? a celor dou? municipii, din surse subterane de mare adâncime, nefiind finalizate nici pân? în prezent, nu ar fi […]

0Shares