Print Friendly, PDF & Email

S?pt?mân? de foc pentru absolven?ii claselor a VIII-a. Prima zi a s?pt?mânii a debutat  cu proba scris? la limba ?i literatura român?, sus?inut? în cadrul Evalu?rii Na?ionale. Ultima prob?, cea la matematic?, a fost sus?inut? miercuri, 24 iunie, iar rezultatele vor afi?ate pe 26 iunie, pân? la ora 16:00. În aceea?i zi, […]

Print Friendly, PDF & Email

De fiecare dat?, când se apropie s?rb?torile de iarn? îi întreb?m pe cei dragi ce î?i doresc s? primeasc? în dar. Sau, pur ?i simplu, vrem s? îi surprindem noi. În rândurile de mai jos, am s? spun ce mi-a? dori eu s? îmi aduc? Mo?ul, pe care îl a?teptam […]

Print Friendly, PDF & Email

Analize peste analize, sinteze, procente socotite pe fiecare localitate în parte. Este înc? la început momentul bilan?ului, dup? alegerile preziden?iale. Alian?ele create pentru alegeri, între partide, nu au func?ionat peste tot „ca unse”. Motiv de a deveni suspicio?i liderii politici, de a vorbi de tr?d?ri ?i tr?d?tori. La C?l?ra?i, lucrurile […]

Print Friendly, PDF & Email

De ast?zi, e liber la promisiuni, acuze, înjur?turi, ar?tat cu degetul spre contracandida?i, discu?ii sterile. Vor fi c?utate toate c?m??ile de noapte ale candida?ilor, ar?tate în lume, sp?late, aceasta fiind strategia abordat? ?i cunoscut?, de noi to?i, în campanie electoral?. Nu ?tiu când va veni ?i în România ziua ca […]

Print Friendly, PDF & Email

Nu ?tiu când a trecut timpul, dar cifra ziarului Actualitatea de C?l?ra?i s-a rotunjit: a ajuns la 100. Parc? mai ieri preg?team prima edi?ie a ziarului, o premier? pentru subsemnata, obi?nuit? s? v? vorbeasc? foarte mult, nu s? vi se ?i adreseze în scris. Microbul radioului m? f?cea s? cred […]

Print Friendly, PDF & Email

Activit??ile de investigare ?i cercetare întreprinse de c?tre poli?i?tii Serviciului Investiga?ii Criminale C?l?ra?i, sub coordonarea procurorului, au condus la identificarea ?i depistarea unui b?rbat, în vârst? de 63 ani, din Municipiul Bucure?ti, b?nuit de comiterea infrac?iunii de omor calificat asupra concubinei sale În ziua de 02 iulie a.c., în jurul orei […]

Print Friendly, PDF & Email

Revin din vacan??, cu un subiect care mi-a stârnit îngrijorarea: într-o lume în care vorbim de perfec?ionare, calificare, dorin?? de a fi sau de a avea oameni preg?ti?i, constat?m c? evolu?ia jude?ului, dar ?i a ??rii în care tr?im, la capitolul Open Mind, este, undeva, la piciorul broa?tei. Am fost, […]

Print Friendly, PDF & Email

Elevii au intrat,  nu demult, în vacan?a de var?. A?teptat? cu mult? ner?bdare, vacan?a nu a venit, pentru to?i, cu binemeritata pauz?, dup? un an ?colar înc?rcat. Spun asta, pentru c? am aflat, cu stupoare, ce teme de vacan?? pot primi elevii, ?i am s? m? refer, în special, la […]

Print Friendly, PDF & Email

Ca în fiecare an, 29 iunie marcheaz? Ziua Dun?rii. În 14 ??ri europene, se s?rb?tore?te evenimentul, celebrându-se astfel, prin organizarea de festivaluri de amploare, întruniri publice, ac?iuni educative sau distractive, cei peste 18 ani de cooperare interna?ional? în bazinul Dun?rii, desf??ura?i sub deviza p?str?rii unui fluviu curat ?i sigur, a […]

Print Friendly, PDF & Email

6 aprilie 2013 a fost o nou? dat? important? în istoria PSD C?l?ra?i. Mi-ar fi pl?cut s? spun c? ?i în evolu?ia partidului, dar nu pot decât s? m? rezum la faptul c? s-au organizat noi alegeri. A doua încercare de alegere a c?pitanului care s? duc? „barca” PSD-ului jude?ean […]

Print Friendly, PDF & Email

La fiecare patru ani, suntem îndemna?i s? venim la vot, fiind bombarda?i, din toate p?r?ile, cu mesaje, care mai de care, optimiste. Pentru cei în func?ie, realiz?rile, multe, pu?ine, sunt prezentate ca adev?rate opere de m?re?ie, care trebuie neap?rat continuate tot de cel pe care lumea l-a votat, în mandatul […]

Print Friendly, PDF & Email

S-a încheiat stagiunea, de care a r?spuns, pentru prima dat?, la C?l?ra?i, o firm? de evenimente ?i nu directorul institu?iei care gestioneaz? financiar, ?i nu numai, aceste spectacole. Asta, pentru c? am r?mas f?r? director, de la finele anului trecut ?i pân? în prezent. Nu ?tiu dac? e din cauz? […]

0Shares