Print Friendly, PDF & Email

De luni, 12 noiembrie 2012, parcul auto al Inspectoratului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? “Barbu ?tirbei” C?l?ra?i se va înnoi cu dou? noi ambulante tip B2 – SMURD. Acestea au fost achizi?ionate în cadrul proiectului “Achizi?ie echipamente specifice pentru îmbun?t??irea capacit??ii ?i calit??ii sistemului de interven?ie în situa?ii de urgen?? […]

Print Friendly, PDF & Email

În aceast? noapte a fost spart un automat de schimb valutar din incinta BCR. Conform unui comunicat de pres?, emis de IPJ C?l?ra?i, Poli?ia Municipal? a fost sesizat? cu privire la faptul c? automatul de schimb valutar situat în interiorul sucursalei unei unit??i bancare din C?l?ra?i prezint? u?a de alimentare […]

Print Friendly, PDF & Email

Început în luna mai 2010, proiectul „Reabilitarea, modernizarea ?i echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Jude?ean de Urgen?? C?l?ra?i”  s-a încheiat. Astfel, joi 25 octombrie, a avut loc inaugurarea oficiala a Ambulatoriului ?i conferin?a de încheiere a proiectului, la care a participat din partea Ministerului S?n?ta?ii, secretarul de stat, R?zvan Teohari […]

Print Friendly, PDF & Email

Camera de Comer?, Industrie ?i Agricultur? (CCIA) C?l?ra?i a organizat, in data de 18 octombrie, festivitatea de decernare a distinc?iilor  în cadrul Topului Firmelor, edi?ia 2012. Pre?edintele CCIA C?l?ra?i, Marian Dr?gan, a prezentat societ??ile care au primit premii ?i diplome pentru rezultatele economico – financiare bune ob?inute în anul 2011. […]

Print Friendly, PDF & Email

Câ?tigarea alegerilor din 10 iunie pare s? fie pentru Aniel Nedelcu, cel mai tân?r primar din jude?ul C?l?ra?i, lucrul cel mai u?or pe care l-a avut de înfruntat. Pentru c? greut??ile au început s? apar? imediat ce a ajuns pe scaunul de primar. afle ce „mo?tenire” a preluat de la fostul primar, Aniel Nedelcu s-a ?i v?zut în fa?? cu primul „hop” pe […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 31 august, a avut loc conferin?a de închidere a proiectului „Îmbun?t??irea accesului la re?eaua rutier? european? de transport TEN T7 în jude?ul C?l?ra?i, prin reabilitarea ?i modernizarea DJ201B, km.19+000 – km.39+950, pe traseul limita jude? Ialomi?a – Valea Argovei ?i DJ 303, km.26+294 – km.48+278, Valea Argovei – M?n?stirea”, proiect finan?at prin Programul Opera?ional Regional 2007 – 2013, al c?rui beneficiar a fost Consiliul Jude?ean C?l?ra?i. Cu aceast? ocazie […]

Print Friendly, PDF & Email

În cadrul ?edin?ei din 1 septembrie, Guvernul a hot?rât c? alegerile pentru Camera Deputa?ilor ?i Senat s? aib? loc duminic?, 9 decembrie 2012. Cu aceast? ocazie a fost stabilit ?i calendarul alegerilor, astfel ca, în perioada de dou? luni r?mas? pân? la startul campaniei electorale, partidele ?i alian?ele politice vor trebui s?-?i nominalizeze candida?ii ce-i vor reprezenta în colegii. Va urma o perioad? în care unele […]

Print Friendly, PDF & Email

Nemul?umirea pre?edintelui Consiliului Jude?ean, R?ducu Filipescu legat? de faptul c? a fost obligat, conform protocolului, s? dea Partidului Conservator un post de vicepre?edinte, a fost exprimat? în conferin?a de pres? din aceast? s?pt?mân?. Filipescu a recunoscut c? nu s-a gândit s? fac? o anex? la protocolul încheiat în cadrul USL, […]

Print Friendly, PDF & Email

Având în vedere evenimentele organizate de membrii comunit??ii rrome, cu prilejul c?s?toriilor, care au generat, frecvent, în ultima perioad? de timp, bloc?ri ale traficului rutier pe drumurile publice ?i tulburarea lini?tii cet??enilor din Municipiul C?l?ra?i, reprezentan?ii Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean C?l?ra?i au ales, ca prim? metod? de prevenire a unor […]

Print Friendly, PDF & Email

E?ec portocaliu r?sun?tor Pe 10 iunie 2012 c?pitanul Traian B?sescu nu a mai reu?it s? î?i salveze echipajul ?i s? îl duc? în siguran?? la mal. De data aceasta „experimentatul” conduc?tor a ales s? lase în deriv? b?rcu?a PDList?, chiar dac? ?tia c? acest lucru înseamn? scufundarea iminent?. ?i a?a s-a întâmplat! Rezultatele alegerilor locale au scufundat vasul portocaliu cu […]

Print Friendly, PDF & Email

Alegerile din ora?ul Mangalia ?i comuna Curcani pentru func?iile de primar ?i pentru consiliile locale vor fi repetate, a anun?at, miercuri, purt?torul de cuvânt al Biroului Electoral Central, Marian Muhule?. “Dovezile depuse la dosar au fost dintre cele mai variate, toate duceau c?tre ideea afect?rii rezultatului final, a aloc?rii mandatului […]

0Shares