Print Friendly, PDF & Email

Informa?ii generale privind autoritatea contractant?, în special denumirea, codul fiscal, adresa, num?rul de telefon, telefax ?i/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Autoritatea contractant?: Municipiul C?l?ra?i prin Prim?ria municipiului C?l?ra?i, cu sediul în municipiul C?l?ra?i, str. Bucure?ti, nr. 140A, cod fiscal 4445370, nr. telefon/fax: 0242311031, e-mail: office@primariacalarasi.ro. Reglement?ri legale […]

Print Friendly, PDF & Email

            Consiliul Jude?ean C?l?ra?i, cu sediul în C?l?ra?i, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, jude?ul C?l?ra?i, organizeaz? licita?ie public? cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, reprezentând fostul spital TBC Dor M?runt, aflat în proprietatea privat? a jude?ului C?l?ra?i, conform Hot?rârii Consiliului Jude?ean C?l?ra?i nr. 25/2009 privind aprobarea vânz?rii, prin licita?ie […]

Print Friendly, PDF & Email

            Consiliul Jude?ean C?l?ra?i, cu sediul în C?l?ra?i, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, jude?ul C?l?ra?i, organizeaz? licita?ie public? cu strigare, pentru vânzarea unui spa?iu medical, reprezentând Cabinet Neuropsihiatrie ?i Cabinet Psihiatrie, din Policlinica nr. 2 C?l?ra?i, aflat în proprietatea privat? a jude?ului C?l?ra?i, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind […]

Print Friendly, PDF & Email

Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC FAB-COP SRL si SC PESCARUSUL ALBASTRU SRL , titular al proiectului ,,Construire sarpanta, interventii, reconfigurare spatiala si schimbare partiala de destinatie constructii ,,Complex pescarus”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etape i de incadrare fara valoare de impact asupra mediului si fara […]

Print Friendly, PDF & Email

SC FAB-COP SRL si SC PESCARUSUL ALBASTRU SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire sarpanta, interventii, reconfigurare spatiala si schimbare partiala de destinatie constructii ,,Complex pescarus”, amplasat in Bulevardul 1 Mai, nr. 1, Localitatea Calarasi, Judetul Calarasi Informatiile privind proiectul propus […]

Print Friendly, PDF & Email

În cadrul campaniei de informare ?i con?tientizare cu privire la modificarea salariului brut, în contextul transferului contribu?iilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, registrul general de eviden?? […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, în parteneriat cu Inspectoratul ?colar al Jude?ului C?l?ra?i, organizeaz? miercuri, 24 ianuarie, de la ora 10.00, la Muzeul Municipal, evenimentul ”Mica Unire, un vis împlinit!”, dedicat s?rb?toririi a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Evenimentul const? într-un spectacolul artistic […]

Print Friendly, PDF & Email

Primaria Comunei Dichiseni, cu sediul în Comuna Dichiseni, strada Lichire?ti, nr. 72, Jude?ul C?l?ra?i, organizeaz? licita?ie public?, în vederea închirierii / constituirii superficiei, pentru urm?toarele suprafe?e de teren, proprietate privat? a Comunei Dichiseni, în conformitate cu O.U.G. nr. 54/2006 ?i Legea 287/2009  privind Codul Civil, astfel: Teren extravilan în suprafa?? […]

Print Friendly, PDF & Email

ANEXA 11 la metodologie Anun? public privind decizia etapei de încadrare Prim?ria Municipiului C?l?ra?i cu sediul in mun. C?l?ra?i ,str. Bucuresti ,nr. 140 A,jud. C?l?ra?i, titular al proiectului , anun?? publicul interesat asupra lu?rii deciziei etapei de încadrare FARA evaluare de impact asupra mediului fara evaluare adecvata de catre APM […]

Print Friendly, PDF & Email

A?a cum v-am obi?nuit în ultimii ani, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i î?i construie?te proiectul de buget al viitorului an ?i pe baza propunerilor venite din partea cet??enilor. Pentru al patrulea an consecutiv, a?tept?m din partea dumneavoastr? propuneri de lucr?ri ce crede?i c? trebuie incluse în bugetul de venituri ?i cheltuieli al […]

Print Friendly, PDF & Email

ÎN ATEN?IA SOLICITAN?ILOR DE TEREN PENTRU TINERI  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUIN?E PROPRIETATE PERSONALA CONFORM PREVERERILOR  LEGII NR.15/2003 Comisia  constituit? în baza H.C.L nr. 94 din 28.07.2016, aduce la cuno?tin??  tinerilor care au dosare depuse pentru ob?inerea unui teren în vederea construirii de locuin?e proprietate  personal? în baza prevederilor Legii […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? concurs pentru recrutare în vederea ocup?rii func?iei  publice de execu?ie vacant? de  referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Compartimentul Rela?ii Publice ?i Minorit??i  – Direc?ia Juridic?  ?i Administra?ie Local? din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i Condi?ii cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare […]

0Shares