Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i are, în acest moment, depuse spre evaluare la Organismele Intermediare, proiecte cu finan?are european? ale c?ror valori se ridic? la  aproximativ 17,54 milioane de euro, cofinan?area bugetului local fiind de doar 2%. Cele trei proiecte pe care Prim?ria Municipiului C?l?ra?i le are depuse spre evaluare sunt urm?toarele: […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a finalizat, în cursul zilei de joi, 27 decembrie 2018, înc?rcarea în MySMIS – aplica?ie online creat? de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pentru beneficiarii de fonduri europene, a proiectului ”Îmbun?t??irea transportului public de c?l?tori în municipiul C?l?ra?i ?i cre?terea performan?elor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de […]

Print Friendly, PDF & Email

Prin prezentul anun? v? inform?m c? în perioada 26.11.2018, ora 8,00 – 11.12.2018, ora 16,30 posesorii de autovehicule cu capacitatea maxim? autorizat? de pân? la 3,5 tone sunt invita?i la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i pentru a depune cerere pentru repartizarea/licitarea unui loc de parcare de […]

Print Friendly, PDF & Email

Prin prezentul anun? v? inform?m c? în perioada 26.11.2018, ora 8,00 – 11.12.2018, ora 16,30 posesorii de autovehicule cu capacitatea maxim? autorizat? de pân? la 3,5 tone sunt invita?i la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i pentru a depune cerere pentru repartizarea/licitarea unui loc de parcare de […]

Print Friendly, PDF & Email

Prin prezentul anun? v? inform?m c? în perioada 26.11.2018, ora 8,00 – 11.12.2018, ora 16,30 posesorii de autovehicule cu capacitatea maxim? autorizat? de pân? la 3,5 tone sunt invita?i la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i pentru a depune cerere pentru repartizarea/licitarea unui loc de parcare de […]

Print Friendly, PDF & Email

Prin prezentul anun? v? inform?m c? în perioada 26.11.2018, ora 8,00 – 11.12.2018, ora 16,30 posesorii de autovehicule cu capacitatea maxim? autorizat? de pân? la 3,5 tone sunt invita?i la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i pentru a depune cerere pentru repartizarea/licitarea unui loc de parcare de […]

Print Friendly, PDF & Email

Grupul de întocmire ?i monitorizare a Calendarului activit??ilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit în mod voluntar la nivelul jude?ului C?l?ra?i, aduce la cuno?tin?a c?l?r??enilor activit??ile care se desf??oar? sub egida Centenarului în lunile noiembrie ?i decembrie: S?pt?mânal – JUNIOR IT – Atelier – organizat de Biblioteca    Jude?ean? C?l?ra?i       […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c? miercuri, 14 noiembrie, a în?tiin?at, prin adresa nr. 51469, antreprenorul Telpron Comex SRL  al obiectivului de investi?ii ”Repara?ii capitale în municipiul C?l?ra?i-lot 1”(str?zile Mu?e?elului, Bd. Cuza Vod? ?i ?tirbei Vod?), cu privire la: ”În urma verific?rilor efectuate în teren, dup? execu?ia îmbr?c?min?ii din asfalt […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i va executa, în perioada 22- 23 octombrie, tratamente de delarvare ?i combatere c?pu?e pe zonele verzi. Tratamentele se vor aplica în intervalul 06.00-12.00, doar când condi?iile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar perioada urmând a fi prelungit? ?i anun?at? în timp util. Substan?ele active ale produselor utilizate […]

Print Friendly, PDF & Email

În scopul desf??ur?rii în condi?ii optime a procesului electoral, reprezentat de referendumul na?ional pentru revizuirea Constitu?iei, Serviciul Public Comunitar Local de Eviden?? a Persoanelor C?l?ra?i din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i, ?i-a adaptat programul de lucru cu publicul, astfel încât s? rezolve în mod operativ solicit?rile privind eliberarea documentelor de identitate […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i roag? cet??enii din zona str?zii Mu?e?elului, tronson Panduri-Bel?ugului, s? nu mai parcheze autoturismele, dup? cum urmeaz?: Miercuri, 5 septembrie – pe tronsonul Panduri-Victoriei Joi, 6 septembrie – pe tronsonul Victoriei-Bel?ugului În cele dou? zile, antreprenorul care lucreaz? la modernizarea str?zii Mu?e?elului va realiza turnarea stratului de asfalt […]

Print Friendly, PDF & Email

Mar?i, 21 august, primarul municipiului, Daniel ?tefan Dr?gulin împreun? cu viceprimarul Viorel Ivanciu au avut o întâlnire cu reprezentan?ii firmei de salubritate Rebu, ai G?rzii de Mediu ?i ai Ecomanagement Salubris unde s-a discutat situa?ia colect?rii gunoiului din ora?. S-a adus la cuno?tin?? reprezentan?ilor Rebu nemul?umirile Prim?riei C?l?ra?i legate de […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i continu? tratamentele de dezinsec?ie (?ân?ari ?i c?pu?e). Acestea se vor executa în perioada 20 august-24 august 2018, în intervalul orar 23.00 – 05.00, pe zone verzi, ml??tinoase, inundate, lucii de ap? etc. Tratamentele se vor aplica doar când condi?iile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar poate fi […]

Print Friendly, PDF & Email

S.C. BELAGRO DEVELOPMENT S.R.L. anun?? publicul interesat asupra depunerii solicit?rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI PENTRU ACCES LA COMPLEX REZIDEN?IAL DE LOCUIN?E, FRUMU?ANI RESIDENTIAL PARC”, propus a fi amplasat în comuna Frumu?ani, jude?ul C?l?ra?i. Informa?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorit??ii competente […]

0Shares