Print Friendly, PDF & Email

A devenit deja o tradi?ie ca, în fiecare an, cu prilejul s?rb?torilor cre?tine, colectivul de elevi ?i cadre didactice de la ?coala Gimnazial? ,,Nicolae Titulescu” din C?l?ra?i, s? organizeze ac?iuni caritabile pentru copiii defavoriza?i. ?i în aceste zile, prin implicarea elevilor ?i profesorilor din ?coal?, au fost strânse h?inu?e, juc?rii, […]

Print Friendly, PDF & Email

Deputatul  Daniel Florea a g?sit un bun prilej de a  aduce  bucurie celor 45 de pensionari din cadrul Organiza?iei Municipale a PSD C?l?ra?i. În dup?-amiaza zilei de joi, 30 aprilie,  parlamentarul c?l?r??ean le-a oferit pachete cu produse tradi?ionale de Pa?te. Prin gestul s?u, deputatul Florea a dorit s? mul?umeasc? pensionarilor care […]

Print Friendly, PDF & Email

S?pt?mâna trecut?, la Radovanu, a avut loc deschiderea unui nou cabinet parlamentar al celor doi deputa?i, Raluca Surdu ?i Aurel Niculae, precum ?i al senatorului Iulian Dumitrescu. ?inta acestora este de a avea câte un cabinet parlamentar, în fiecare localitate, pentru ca aleg?torii s? ?tie unde ?i când îi pot […]

Print Friendly, PDF & Email

Pentru noile genera?ii, veteranii de r?zboi au fost întotdeauna exemple vii de patriotism ?i d?ruire în folosul na?iunii. Românii au un motiv special de mândrie, legat de faptul c? la baza etnogenezei poporului nostru un rol important l-au avut ?i veteranii legiunilor romane. Veteranul este dintotdeauna înso?it de aura respectului […]

Print Friendly, PDF & Email

Începând cu ziua de luni, 29 aprilie a.c.,  p?rin?ii din jude?ul C?l?ra?i vor avea posibilitatea  s? vizualizeze listele copiilor înscri?i, în prima etap?, pentru clasa preg?titoare,  acestea fiind  deja afi?ate pe site-ul Inspectoratului ?colar Jude?ean, www.isj.cl.edu.ro . A?a cum a precizat  inspectorul general ?colar, Silviana ?estacovschi, pân? în prezent, au […]

Print Friendly, PDF & Email

Situat? în partea de sud-est a jude?ului C?l?ra?i, Radovanu este una din pu?inele comune conduse de o mân? de femeie. Cei peste 4000 de locuitori ?i-au dorit-o în fruntea comunei lor, pentru al doilea mandat consecutiv, pe prim?ri?a Vasilica Dobrescu. Tenacitatea, ambi?ia ?i cuno?tiin?ele privind administra?ia local? au ajutat-o pe Silvia […]

Print Friendly, PDF & Email

La aproape doi ani de la semnarea contractului pentru restaurarea ?i consolidarea complexului arhitectural medieval al fostei m?n?stiri Negoie?ti – ?oldanu , preotul paroh Nicolae Tru?c? a oficiat slujba de Florii în biseric?, a c?rei restaurare este, în mare m?sur?, finalizat?. Astfel, pân? în prezent, în cadrul lucr?rilor de reabilitare […]

Print Friendly, PDF & Email

În perioada 26 aprilie – 7 mai a.c., la sediul Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean C?l?ra?i este organizat? o expozi?ie cu tematic? specific? S?rb?torilor Pascale Zeci de lucr?ri ale copiilor de la gr?dini?ele „?ara Copil?riei” ?i „Amicii”, Centrul SERA – SDDVI ?i ?colile gimnaziale „Tudor Vladimirescu” ?i „Mihai Viteazul” din municipiul […]

Print Friendly, PDF & Email

În scopul prevenirii ?omajului, angajatorilor care organizeaz? programe de formare profesional? pentru proprii angaja?i, derulate de furnizori de servicii de preg?tire profesional?, autoriza?i în condi?iile legii, li se acord?, din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj, o sum? reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesional? organizate pentru un num?r de […]

Print Friendly, PDF & Email

Facultatea  de Management Inginerie Economic? în Agricultur? ?i Dezvoltare Rural? a U.S.A.M.V  Bucure?ti – Filiala C?l?ra?i  a fost gazda  unei   întâlniri de lucru, joi, 25 aprilie, între reprezentan?ii administra?ie locale, respectiv primarul Daniel Dr?gulin,  pre?edintele Consiliului Jude?ean, R?ducu Filipescu, deputatul Vasile Iliu??  ?i  Excelen?a Sa, Valery Mroceh, consul pe probleme economice […]

Print Friendly, PDF & Email

Consiliul Judetean C?l?ra?i a informat, printr-un comunicat de presa, faptul ca au demarat lucrarile de amplasare si construire a platformelor de colectare a deseurilor menajere ?i au fost stabilite zonele unde vor fi amplasate containerele, inclusiv cele pentru colectarea selectiva a deseurilor. Daca in cele doua municipii, Calarasi si Oltenita, […]

Print Friendly, PDF & Email

La sediul Facult??ii de Management, Inginerie Economic? în Agricultur? ?i Dezvoltare Rural? a  U.S.A.M.V. – Bucure?ti, Filiala C?l?ra?i (incinta Colegiului Agricol „Sandu Aldea”), va avea loc joi, 25 aprilie, ora 10:30,  o întâlnire de lucru între reprezentan?i ai autorit??ilor locale, ai mediului de afaceri din municipiul ?i jude?ul C?l?ra?i cu […]

0Shares