În ?edin?a de Consiliu Local a fost aprobat? documenta?ia tehnico-economic? si indicatori tehnico-financiari pentru investi?ia in cadrul proiectului cu titlul „Modernizarea, reabilitarea ?i echiparea Liceului Danubius, C?l?ra?i” Valoarea total? a proiectului este de  2.029.391,37  lei, inclusiv TVA. În expunerea de motive, ini?iatorul proiectului, primarul Daniel ?tefan Dr?gulin, men?ioneaz? : ,,Documenta?ia […]

Municipiul C?l?ra?i anun?? publicul interesat asupra depunerii solicit?rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CANALIZARE PLUVIAL? STR. DACIA propus a fi amplasat în Municipiul C?l?ra?i, str. Dacia. Informa?iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud. Calarasi si la sediul titularului str. […]

Luni, 30 iulie, a debutat  cea mai dificil? parte a bacalaureatului, odat? cu sus?inerea probelor scrise. În aceast? zi, absolven?ii de liceu au sus?inut  testarea la Limba ?i Literatura Român?.  Potrivit reprezentan?ilor Inspectoratului Judee?an ?colar C?l?ra?i,  la aceast? prob? s-au prezentat 1476 de absolven?i de liceu, din cei 1577 înscri?i, […]

 În seara zilei de vineri, 1 noiembrie, în sala Centrului Cultural,, Barbu ?tirbei”  a debutat cea de a XVIII-a edi?ie a Concursului cu participare interna?ional? „Ion Barbu –Dan Barbilian”, eveniment cultural ?i ?tiin?ific de tradi?ie, care antreneaz? un mare num?r de elevi ?i profesori, din ?ar? ?i din str?in?tate, organizat […]

Biroul Regional pentru CooperareTransfrontalier? C?l?ra?i pentru Grani?a România-Bulgaria (BRCT C?l?ra?i) asigur? pentru Programul de Cooperare Transfrontalier? România-Bulgaria 2007-2013 (PCT Ro-Bg 2007-2013) Secretariatul Tehnic Comun. În total 165 de proiecte au fost finan?ate în cadrul PCT Ro-Bg 2007-2013 cu o valoare de 284 de milioane de euro, proiecte care valorific? poten?ialul […]

Întotdeauna ve?tile c? persoanele dragi, sau cele pe care le-ai cunoscut în via?a, au plecat s? încerce noi experien?e, într-o lume necunoscut? muritorilor, te las? f?r? aer. A?a am sim?it miercuri, aflând c? cea care era Mihaela Albu sau Mihaela Gheorghe, cum era cunoscut? de mul?i, a p??it într-un paradis […]

Miercuri, 21 august a.c.  în sala de ?edin?e a Consiliului Judetean C?l?ra?i  a avut loc conferinta de lansare a proiectului „Sistem integrat de management al de?eurilor solide în jude?ul C?l?ra?i”, cofinantat de Uniunea European? prin Programul Opera?ional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritar? 2, Domeniul Major de Interven?ie 1 „Dezvoltarea sistemelor […]

8Shares