Centrul  Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i ?i Teatrul ”METROPOLIS” v? invit? la spectacolul de teatru cu piesa  ”PERETELE”  de Lia Bugnar, muzica original? – Vlaicu Golcea, decorul – M?d?lina Marinescu, mi?carea scenic? – Andreea Belu, regia LIA BUGNAR. Distribu?ia: Adriana Trandafir, Maria Buz?, Gabriela Popsecu, Raluca Ghervan, Leti?ia Vl?descu, […]

Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor f?r? St?pân din subordinea Prim?riei C?l?ra?i a înaintat, mar?i, 14 februarie, trei plângeri penale Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului C?l?ra?i cu privire la înc?lcarea Legii 205/2004 privind protec?ia animalelor, abandonul unui animal ”a c?rui existen?? depinde de îngrijirea omului” fiind sanc?ionat? de Legea 258/2013 pentru […]

   Mar?i, pe 13 septembrie 2016, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? „Barbu ?tirbei” al jude?ului C?l?ra?i ?i-au s?rb?torit ziua în incinta unit??ii, al?turi de personalit??i ale ora?ului ?i jude?ului, ziari?ti, cadre militare ?i mul?i invita?i, care s-au bucurat de o serie de manifest?ri ?i festivit??i, ce […]

Eugenia Iliescu, o persoan? binecunoscut? în jude?ul C?l?ra?i ca om de afaceri, femeie implicat? activ în politic?, ocupând ?i func?ia de consilier jude?ean, pân? în prim?vara acestui an, ?i, totodat?, un om sufletist care a întins mereu o mân? de ajutor nevoia?ilor, prin ac?iuni caritabile, a cedat în lupta cu […]

Mar?i, 17 martie, la sediul Consiliului Jude?ean C?l?ra?i va avea loc conferin?a organizat? cu ocazia închiderii proiectului „Promovarea patrimoniului natural în zona Dun?rii C?l?ra?ene prin eco-turism”. Proiectul este finan?at din Fondul European pentru Pescuit 2007-2013 prin Programul Opera?ional pentru Pescuit, Axa Prioritar? 4, M?sura 2.1.2 Conservarea, valorificarea ?i promovarea patrimoniului cultural ?i natural, prin sus?inerea […]

Muzeul Dun?rii de Jos C?l?ra?i v? invit? s? s?rb?tori?i Dragobetele, mar?i, 24 februarie 2015, ora 11, la Sec?ia de Etnografie ?i Art? popular? (bloc Arcadia). Dragobetele, s?rb?toare ce marcheaz? începutul prim?verii ?i rena?terea naturii are r?d?cini foarte vechi, fiind s?rb?torit chiar de pe timpul dacilor. Dragobetele, numit ?i N?v?lnicul sau Logodnicul P?s?rilor, […]

0Shares