Centrul jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i, institu?ie subordonat? Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, a organizat, joi 24 ianuarie, evenimentul ”Hai s? d?m mân? cu mân?”, menit s? celebreze împlinirea a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. În cadrul manifest?rii, desf??urate în sala ”Barbu ?tirbei” a C.J.C.C. C?l?ra?i, publicul s-a putut […]

Luni, 27 noiembrie, pre?edintele Consiliului Jude?ean, Vasile Iliu??, înso?it de prefectul jude?ului – George Iacob, a verificat utilajele SC DRUMURI ?i PODURI SA, societate care va coordona activitatea de desz?pezire pe drumurile jude?ene. Factorii de decizie au prezentat modul în care vor ac?iona în situa?ii de criz?, provocate de vremea […]

Sâmb?t?, 9 septembrie, în localitatea Vâlcelele, Prim?ria comunei ?i Consor?iul de Extensie ?i Dezvoltare Rural? Vâlcelele au organizat o petrecere câmpeneasc?, cu ocazia celei de-a XI-a edi?ii a manifest?rii  ,,Ziua Comunei”, cunoscut? ?i sub denumirea de ,,Ziua Fermierului”. La serbarea câmpeneasc? au participat, al?turi de localnici: ambasadorul Republicii Belarus în […]

Primarul comunei Rose?i, Nicolae Râjnoveanu, a organizat prima edi?ie a Zilelor Comunei Rose?i. Chiar dac? este la al cincilea mandat, primarul Râjnoveanu nu s-a gr?bit s? organizeze acest eveniment, care prinde foarte bine la locuitori, considerând c? prioritare sunt investi?iile privind modernizarea infrastructurii comunei, ?colile, renovarea C?minului Cultural ?i, nu […]

Seminarul national „Realitati româno – elvetiene -studiu comparativ intre modalitati de lucru in asistenta sociala a copilului, tanarului si familiei”, organizat in data de 29 iunie, in comuna Dragalina, de Federatia Internationala a Comunitatilor Educative FICE, in colaborare cu D.G.A.S.P.C. Calarasi si Asociatia Directorilor D.G.A.S.P.C. a oferit oportunitatea specialistilor din […]

Pe pagina de socializare a pre?edintelui Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, Vasile Iliu??, în aceast? sear?, a fost postat urm?torul mesaj, referitor la rezultatul alegerilor de duminic?: ROMÂNII AU ALES“Îi felicit pe câ?tig?torii alegerilor din 11 Decembrie ?i le doresc succes pentru a pune în aplicare toate proiectele ?i solu?iile propuse românilor […]

Cea mai a?teptat? investi?ie f?cut? pentru Spitalul Jude?ean de Urgen?? C?l?ra?i este, cu siguran??, achizi?ionarea RMN-ului. Dup? 3 ani, contractul semnat de Consiliul Jude?ean C?l?ra?i s-a materializat prin cump?rarea RMN-ului, datorit? fondurilor alocate de c?tre Ministerul S?n?t??ii, în propor?ie de 90%, diferen?a de 10% fiind suportat? de c?tre Consiliul Jude?ean. […]

Societatea Confort din C?l?ra?i,  fosta IACMC, a s?rb?torit, vineri, 21 octombrie, 35 de ani de când a fost înfiin?at?. La eveniment, au participat autorit??ile locale ?i jude?ene: prefectul George Iacob, pre?edintele Consiliului Jude?ean, Vasile Iliu??, vicepre?edintele Valentin Barbu, primarul Daniel ?tefan Dr?gulin, viceprimarii Drago? Coman ?i Viorel Ivanciu, fostul pre?edinte […]

Pre?edintele organiza?iei jude?ene al PSD C?l?ra?i a fost condus ast?zi, sâmb?t?, 15 octombrie, pe ultimul drum, de lideri politici, din diferite partide, pe care i-a unit acela?i gând: dorin?a de a-i aduce un ultim omagiu tân?rului politician, Dan Cristodor, Bebe, pentru cunoscu?i ?i prieteni. Pre? de câteva ore, pre?edintele PSD, […]

Vineri, 30 septembrie, Saint-Gobain Glass a marcat împlinirea a 10 ani de existen?? a fabricii de sticl?, la C?l?ra?i. Prezente la eveniment au fost si oficialitatile locale: prefectul George Iacob, pre?edintele Consiliului Jude?ean, Vasile Iliu??, vicepre?edin?ii Marian Dinulescu ?i Valentin Barbu, primarul Daniel ?tefan Dr?gulin, viceprimarii Viorel Ivanciu ?i Drago? […]

Sala de ?edinte a Consiliului Jude?ean C?l?ra?i a g?zduit vineri, 16 septembrie, conferin?a na?ional? „Hemoragia sistemului medical din România – de ce ne pleac? medicii?”, manifestare ce s-a bucurat de prezen?a unui num?r de peste 60 de persoane, care au dezbatut problemele sistemului medical din România ?i au venit cu […]

Tur de for??, în jude?ul C?l?ra?i, f?cut de c?tre conducerea Consiliului Jude?ean. Vasile Iliu??, pre?edintele proasp?t ales în fruntea jude?ului, a declarat, înc? de s?pt?mâna trecut?, c? vrea s? ajung? la toate prim?riile din jude? (55 la num?r), într-un timp cât mai scurt. Deplas?rile în teritoriu au început de luni, […]

0Shares