În prag de Cr?ciun, prescolarii gradinitei cu program prelungit „Voinicel”, din Calarasi, au plecat sa vesteasca nasterea Domnului Nostru, Iisus Hristos. Colindate au fost bisericile: „Sfantul Nicolae”, din Mircea Voda, si „Sfintii Apostoli Petru si Pavel”, unde micutii, coordonati de prof. Niculina Musat, au incantat enoriasii prezenti, cu minunate colinde […]

Societatea ECOAQUA S.A. C?l?ra?i, în calitate de beneficiar al contractului prin care au fost reluate lucr?rile la obiectivul de investitii «Extinderea ?i reabilitarea re?elelor de distribu?ie ?i a sistemului de canalizare inclusiv sta?ii de pompare ap? uzat? din aglomerarea C?l?ra?i», informeaz? locuitorii municipiului C?l?ra?i asupra faptului c? întreruperea furniz?rii apei […]

Tombola de Cr?ciun, organizat? la Radio ZU/STIL FM, ?i-a f?cut ast?zi, 21 decembrie, cunoscu?i câ?tig?torii. Amfitrionii, Anna-Maria Gonciu ?i Florin Driga, ajuta?i de “Cr?ciuni?a” Dianna, au extras cele 36 de nume norocoase, care au cump?rat bilete la Tombola de Cr?ciun, organizat? de Camera de Comer? Industrie ?i Agricultur? C?l?ra?i, în […]

În aceast? diminea??, la Centrul de Transfuzii Sanguine C?l?ra?i au fost prezen?i ?i angaja?i ai Prim?riei Municipiului C?l?ra?i care îndeplinesc condi?iile de s?n?tate pentru a dona sânge ?i care au dorit, prin acest gest, s? fie solidari cu victimele incendiului din seara zilei de 30 octombrie, din clubul Colectiv din […]

 Un b?rbat neidentificat, în vârst? de aproximativ 35-40 de ani, a fost lovit violent  de un autocamion cu remorc? înmatriculat în jude?ul Constan?a.  Un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul Sec?iei de pompieri Dragalina a intervenit rapid pentru acordarea primului ajutor persoanei, care a suferit traumatisme foarte severe în […]

Impresionat de tragicul eveniment petrecut recent în Capital?, comandantul general al Jandarmeriei Turce, domnul general Galip MENDI, al?turi de o delega?ie alc?tuit? din ofi?eri jandarmi turci, s-a deplasat în cursul dup?-amiezii de 03 noiembrie a.c., la loca?ia clubului bucure?tean COLECTIV, unde a ?inut un moment de reculegere în memoria victimelor […]

La sediul Consiliului Jude?ean C?l?ra?i a avut loc, miercuri, 23 septembrie, o conferin?? de pres? privind proiectul „Sistem integrat de management al de?eurilor solide în jude?ul C?l?ra?i” . În cadrul acestuia, a fost construit depozitul de la Cioc?ne?ti, unde va func?iona o sta?ie de sortare ?i compostare ?i o sta?ie […]

Prima videoconferin??,  având tema: “Bune practici de cooperare interna?ional?”, a avut loc la sediul Camerei de Comer?, Industrie ?i Agricultur? C?l?ra?i. Au participat reprezentan?ii mediilor academice din Ruse, Bucuresti, Constanta, Craiova, Vratsa ?i C?l?ra?i, iar aceast? prim? videoconferin??, ce a avut loc joi, 17 septembrie, a marchat începutul seriei de evenimente […]

Vineri, 18 septembrie, cu prilejul deschiderii manifest?rilor dedicate Zilelor Municipiului C?l?ra?i, tinerii care au participat la Clubul de var? pentru copii ?i tineri, organizat de Asocia?ia pentru Educa?ie Helikon, au fost premia?i de primarul municipiului, Daniel ?tefan Dr?gulin. Este vorba de elevii ce au frecventat Clubul de lectur?, ?i care, […]

Potrivit Institutului de Diploma?ie Cultural? din Germania, diploma?ia cultural? poate fi cel mai bine descris? ca acel curs de ac?iuni care folosesc ?i se bazeaz? pe schimburi de idei, valori, tradi?ii ?i alte aspecte culturale sau identitare, pentru a înt?ri rela?iile bi sau multi-laterale, pentru a spori cooperarea socio-cultural? sau […]

Prim?ria Dichiseni  implementeaz? proiectul  Consolidarea,   reabilitarea  ?i extinderea  ?colii  cu  clasele   I-VIII,  (cl?direa  B/ Coslogeni ), din  localitatea Dichiseni,  finan?at în  cadrul Programului Opera?ional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – Îmbun?t??irea infrastructurii sociale”,  Domeniul major  de interven?ie 3.4. ,“Reabilitarea, modernizarea,  dezvoltarea  ?i echiparea  infrastructurii educa?ionale  preuniversitare   ?i a  infrastructurii pentru […]

În sedin?a Consiliului Jude?ean de mar?i, 29 iunie, locurile vacante l?sate de consilierii jude?eni, Mihai Ion ?i Eugenia Iliescu, au fost completate. De starea de incompatibilitate în care s–a aflat consilierul jude?ean, Mihai Ion, în perioada exercit?rii mandatului, s-a luat act, prin Hot?rârea Consiliului Jude?ean C?l?ra?i nr. 42 din 29.04.2015, […]

Principalii câ?tig?tori ai alegerilor locale din jude?ul C?l?ra?i, pre?edintele Consiliului Jude?ean, R?ducu George Filipescu al?turi de primarul ales al municipiului re?edin?? de jude?, Daniel ?tefan Dr?gulin au sus?inut prima conferin?? de pres? dup? câ?tigarea alegerilor. În urma unei analize f?cute în primele zile, dup? scrutinul din 10 iunie, rezultatele au ar?tat dorin?a puternic? a oamenilor de a ie?i la vot, pentru a sanc?iona aproape tot ceea ce […]

145Shares