Prima videoconferin??,  având tema: “Bune practici de cooperare interna?ional?”, a avut loc la sediul Camerei de Comer?, Industrie ?i Agricultur? C?l?ra?i. Au participat reprezentan?ii mediilor academice din Ruse, Bucuresti, Constanta, Craiova, Vratsa ?i C?l?ra?i, iar aceast? prim? videoconferin??, ce a avut loc joi, 17 septembrie, a marchat începutul seriei de evenimente […]

Vineri, 18 septembrie, cu prilejul deschiderii manifest?rilor dedicate Zilelor Municipiului C?l?ra?i, tinerii care au participat la Clubul de var? pentru copii ?i tineri, organizat de Asocia?ia pentru Educa?ie Helikon, au fost premia?i de primarul municipiului, Daniel ?tefan Dr?gulin. Este vorba de elevii ce au frecventat Clubul de lectur?, ?i care, […]

Potrivit Institutului de Diploma?ie Cultural? din Germania, diploma?ia cultural? poate fi cel mai bine descris? ca acel curs de ac?iuni care folosesc ?i se bazeaz? pe schimburi de idei, valori, tradi?ii ?i alte aspecte culturale sau identitare, pentru a înt?ri rela?iile bi sau multi-laterale, pentru a spori cooperarea socio-cultural? sau […]

Prim?ria Dichiseni  implementeaz? proiectul  Consolidarea,   reabilitarea  ?i extinderea  ?colii  cu  clasele   I-VIII,  (cl?direa  B/ Coslogeni ), din  localitatea Dichiseni,  finan?at în  cadrul Programului Opera?ional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 – Îmbun?t??irea infrastructurii sociale”,  Domeniul major  de interven?ie 3.4. ,“Reabilitarea, modernizarea,  dezvoltarea  ?i echiparea  infrastructurii educa?ionale  preuniversitare   ?i a  infrastructurii pentru […]

În sedin?a Consiliului Jude?ean de mar?i, 29 iunie, locurile vacante l?sate de consilierii jude?eni, Mihai Ion ?i Eugenia Iliescu, au fost completate. De starea de incompatibilitate în care s–a aflat consilierul jude?ean, Mihai Ion, în perioada exercit?rii mandatului, s-a luat act, prin Hot?rârea Consiliului Jude?ean C?l?ra?i nr. 42 din 29.04.2015, […]

Principalii câ?tig?tori ai alegerilor locale din jude?ul C?l?ra?i, pre?edintele Consiliului Jude?ean, R?ducu George Filipescu al?turi de primarul ales al municipiului re?edin?? de jude?, Daniel ?tefan Dr?gulin au sus?inut prima conferin?? de pres? dup? câ?tigarea alegerilor. În urma unei analize f?cute în primele zile, dup? scrutinul din 10 iunie, rezultatele au ar?tat dorin?a puternic? a oamenilor de a ie?i la vot, pentru a sanc?iona aproape tot ceea ce […]

0Shares