Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a ini?iat înfiin?area unui muzeu, institu?ie public? de cultur?, aflat? în serviciul societa?ii c?l?r??ene, care s? colec?ioneze, s? conserve, s? cerceteze, s? restaureze, s? comunice ?i s? expun?, în scopul cunoa?terii, educ?rii ?i petrecerii timpului liber, m?rturii materiale ?i spirituale ale existen?ei ?i evolu?iei comunit??ilor umane care […]

28Shares