Mar?i, 11 februarie, începând cu ora 11:00, Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Sud Muntenia a organizat la sediul central din C?l?ra?i întâlnirea regional? pe tema dezvoltare rural? ?i agricultur?, ce a avut ca scop actualizarea Planului de dezvoltare regional? pentru perioada de programare 2021-2027. În deschiderea evenimentului, Liviu Gabriel Mu?at, directorul […]

Asocia?ia Român? de Skandenberg ”Bra? de fier”, în colaborare cu Prim?ria ?i Consiliul Local C?l?ra?i, organizeaz?, în weekendul 22-24 martie, edi?ia 2019 a Campionatului Na?ional de Skandenberg, în Sala Polivalent? Ion C. Neagu din municipiul C?l?ra?i. Câteva sute de participan?i din toat? ?ara sunt a?tepta?i la C?l?ra?i pentru aceast? competi?ie, […]

Inspectoratul Jude?ean de Jandarmi C?l?ra?i ?i Centrul Militar Jude?ean C?l?ra?i anun?? c?l?r??enii c? în timpul manifest?rilor de 1 Decembrie, o forma?ie de aeronave Mig 21 Lancer a Bazei 86 Aeriene Borcea va survola zona Orizont! Intervalul orar preconizat este 11.22-11.27. Prim?ria municipiului C?l?ra?i a achizi?ionat, pentru ziua de 1 Decembrie, […]

Consiliul Jude?ean C?l?ra?i, întrunit în ?edin?a ordinar? în data de 28.06.2018, a aprobat asocierea jude?ului C?l?ra?i cu Funda?ia SERA România ?i cu Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului C?l?ra?i, pentru realizarea obiectivului de investi?ii “Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilit??i C?l?ra?i”. În promovarea interesului superior al copilului, […]

Vineri, 27 aprilie, la Monumentul Eroilor din al Doilea R?zboi Mondial din municipiul C?l?ra?i, au avut loc manifest?ri dedicate s?rb?toririi Zilei Veteranilor de R?zboi, organizat? de Centrul Militar Jude?ean, în parteneriat cu Prim?ria Municipiului C?l?ra?i. Anul acesta, la sugestia Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, cei 10 veterani de r?zboi din municipiul C?l?ra?i au […]

Senatorul PNL, R?ducu Filipescu, a organizat o conferin?? de pres? la care a fost invitat s? participe ?i colegul s?u din Parlamentul României, senatorul Florin Cî?u, pre?edintele Comisiei Economice, Industrii ?i Servicii din Senatul României. Senatorul Cî?u  a adus în aten?ia presei discu?iile purtate cu oamenii de afaceri: ,,Cea mai […]

Vineri, 23 februarie, vor fi prezen?i, la C?l?ra?i, ministrul Finan?elor Publice, Eugen Teodorovici ?i ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comer? ?i Antreprenoriat,  ?tefan Radu Oprea. Mini?trii vor avea urm?torul program: -întâlnirea ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comer? ?i Antreprenoriat, domnul ?tefan Radu Oprea, cu studen?ii Facult??ii de Management, Inginerie Economic? […]

Consilierul de Stat ?i Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabil?, László Borbély, a dezb?tut revizuirea Strategiei pentru Dezvoltare Durabil?, la C?l?ra?i, al?turi de reprezentan?ii institu?iilor publice locale ?i a societ??ii civile din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. Este a 5 – a întâlnire regional? pe aceast? tem?, obiectivul întâlnirilor fiind consultarea ?i […]

Din luna februarie 2016, Patronatul Local al Întreprinderilor Mici ?i Mijlocii  Calafat, în parteneriat cu Agen?ia de Dezvoltare Regional? ?i Centrul de Afaceri Vidin (partener lider), Camera de Comer? ?i Industrie Vidin ?i  Asociatia Român? pentru Industrie Electronic? ?i Software – filiala Oltenia  deruleaz? proiectul “Re?eaua de biciclete electrice”, proiect […]

În urma invita?iei lansate de RePatriot (un proiect de repatriere prin antreprenoriat, adresat românilor din Diaspora, lansat de Romanian Business Leaders), Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz?, anul acesta, S?rb?toarea Diasporei în data de 20 august 2017, zi de duminic?, declarat? de Biserica Ortodox? Ziua Migrantului Român. RePatriot este un proiect de […]

La initiativa Funda?iei Jude?ene pentru Tineret C?l?ra?i, în urma unei discu?ii purtate la Bucure?ti cu pre?edintele Camerei de Comer?  ?i Industrie România-China, s-a înfiin?at sucursala C?l?ra?i. Astfel, joi, 25 mai, s-a înfiin?at Sucursala C?l?ra?i a Camerei de Comer? ?i Industrie România-China. Evenimentul a avut loc la sala de ?edin?e a […]

0Shares