Administra?ia Fondului pentru Mediu a aprobat proiectul depus de Prim?ria Municipiului C?l?ra?i în cadrul Programului privind instalarea sta?iilor de reînc?rcare pentru vehicule electrice în municipiile re?edin?? de jude?. A fost ob?inut? finan?area de 715.085,28 lei pentru 4 sta?ii cu 8 puncte de reînc?rcare rapid? echivalente. Acestea vor fi amplasate în […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c?, începând cu 27 august 2019, se vor institui sensuri unice de circula?ie, dup? cum urmeaz?: -strada Doroban?i, tronson Corni?ei-Bucure?ti, se va circula pe sensul de mers Corni?ei-Bucure?ti -strada Tudor Vladimirescu, tronson Corni?ei-Bucure?ti, se va circula pe sensul de mers Bucure?ti-Corni?ei -strada Ghe. Laz?r, tronson […]

Pentru c? în mediul online sunt aduse, în ultima perioad?, denigr?ri la adresa institu?iei Prim?riei Municipiului C?l?ra?i ?i a primarului Daniel ?tefan Dr?gulin cu privire la lipsa m?surilor necesare tratamentelor de dezinsec?ie, venim cu urm?toarele preciz?ri: – Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a gândit un contract multianual pentru DDD (dezinsec?ie, dezinfec?ie ?i […]

Festivalul interna?ional de poezie “Zilele Nichita St?nescu”, edi?ia a XII-a, 22 martie – 15 aprilie 2018, eveniment prins în calendarul activit??ilor dedicate s?rb?toririi Centenarului Marii Uniri, se va desf??ura ?i în ora?ul de pe malul Borcei, la ini?iativa Prim?riei Municipiului C?l?ra?i în parteneriat cu Asocia?ia Cultural? APOLLON – România ?i […]

Consiliul Local C?l?ra?i se va întruni, ast?zi, începând cu ora 16.30, pentru a aproba proiectul de hot?râre privind transportul public local de c?l?tori în municipiul C?l?ra?i, privind stabilirea tarifului la biletele de c?l?torie ?i a abonamentului lunar pentru transportul public local de c?l?tori, stabilirea pre?ului legitima?iilor ?i a gratuit??ilor pentru […]

Din cauza unor declara?ii ap?rute în spa?iul public, din partea unor cet??eni, ca urmare a t?ierilor de arbori care se efectueaz?, în aceast? perioad?, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i vine cu urm?toarele preciz?ri: În conformitate cu articolul 12 din Legea nr. 24/2007, care la aliniatul 3 men?ioneaz? ”Proprietarii ?i administratorii de spa?ii […]

Societatea ECOAQUA S.A. C?l?ra?i, în calitate de beneficiar al contractului prin care au fost reluate lucr?rile la obiectivul de investitii «Extinderea ?i reabilitarea re?elelor de distribu?ie ?i a sistemului de canalizare inclusiv sta?ii de pompare ap? uzat? din aglomerarea C?l?ra?i», informeaz? locuitorii municipiului C?l?ra?i asupra întreruperii programate a furniz?rii apei […]

Pompierii militari din C?l?ra?i au fost angrena?i, timp de aproximativ trei ore, în misiuni, contra-cronometru, de salvare a locuin?elor ?i gospod?riilor cet??ene?ti, afectate de precipita?iile abundente.   Echipaje specializate de pompieri militari din cadrul Deta?amentului C?l?ra?i au ac?ionat timp de aproximativ trei ore pentru evacuarea apei din ?apte gospod?rii cet??ene?ti ?i […]

Un echipaj de stingere din cadrul Deta?amentului de pompieri C?l?ra?i a ac?ionat rapid pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ 10 minute,  evitând posibilitatea propag?rii arderii la alte bunuri            În data de 01.06.2016, ora 11.26, pompierii militari din cadrul Deta?amentului au fost solicita?i s? ac?ioneze pe raza municipiului, pe strada […]

INFORMARE PRIVIND ÎNTRERUPEREA TEMPORAR? A FURNIZ?RII APEI POTABILE ÎN MUNICIPIUL C?L?RA?I Societatea ECOAQUA S.A. C?l?ra?i, în calitate de beneficiar al contractului prin care au fost reluate lucr?rile la obiectivul de investitii «Extinderea ?i reabilitarea re?elelor de distribu?ie ?i a sistemului de canalizare inclusiv sta?ii de pompare ap? uzat? din aglomerarea […]

Societatea ECOAQUA S.A. C?l?ra?i, în calitate de beneficiar al obiectivului de investi?ii «Extinderea ?i reabilitarea re?elelor de distribu?ie ?i a sistemului de canalizare inclusiv sta?ii de pompare ap? uzat? din aglomerarea C?l?ra?i», informeaz? locuitorii municipiului C?l?ra?i asupra faptului c? în perioada 07.03.2016- 22.03.2016, intre orele 07:00 ?i 19:00, va fi […]

0Shares