Având în vedere informa?iile incorecte, neverificate furnizate de un jurnalist din C?l?ra?i, Direc?ia de S?n?tate Public? v? informeaz? – complet, corect ?i transparent – c? pe raza jude?ului au fost identificate centre de carantin? care îndeplinesc condi?iile prev?zute de normele în vigoare pentru carantinarea în condi?ii de deplin? siguran?? a […]

Mar?i, 23 iulie, Liviu Gabriel Mu?at, directorul Agen?iei pentru Dezvoltare Regional? Sud Muntenia, Valentin Deculescu, administrator public în cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i, Dorel Doroban?u, primarul ora?ului Fundulea, Radu-Aurel Ion, primarul comunei Drago?-Vod? ?i Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu, au semnat contractele de finan?are pentru proiecte de investi?ii privind îmbun?t??irea infrastructurii […]

Grupul de întocmire ?i monitorizare a Calendarului activit??ilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit în mod voluntar la nivelul jude?ului C?l?ra?i, aduce la cuno?tin?a c?l?r??enilor activit??ile care se desf??oar? sub egida Centenarului în lunile noiembrie ?i decembrie: S?pt?mânal – JUNIOR IT – Atelier – organizat de Biblioteca    Jude?ean? C?l?ra?i       […]

Jude?ul C?l?ra?i se va afla sub cod portocaliu, în perioada 26 februarie, ora 10.00 – 27 februarie, ora 14.00, fiind anun?ate intensific?ri sus?inute ale vântului, temporar ninsori puternic viscolite ?i vizibilitate sc?zut?.  ?inând cont de fenomenele meteorologice anun?ate, am dorit s? afl?m dac? s-a decis închiderea ?colilor ?i în jud. C?l?ra?i, a?a […]

Luni, 27 noiembrie, pre?edintele Consiliului Jude?ean, Vasile Iliu??, înso?it de prefectul jude?ului – George Iacob, a verificat utilajele SC DRUMURI ?i PODURI SA, societate care va coordona activitatea de desz?pezire pe drumurile jude?ene. Factorii de decizie au prezentat modul în care vor ac?iona în situa?ii de criz?, provocate de vremea […]

Din cauza condi?iilor meteorologice nefavorabile, circula?ia rutier? este închis? pe Autostrada Soarelui. Circula?ia este deschis? pe DN 4 – Olteni?a – Bucure?ti, DN 41 Olteni?a-limit? cu jude?ul Giurgiu pentru autovehiculele DN 21 C?l?ra?i- limit? cu jude?ul  Ialomi?a. Celelalte drumuri na?ionale r?mân închise, informeaz? IPJ C?l?ra?i. DRUMURI JUDE?ENE DESCHISE D.J. 100 […]

Candidatul PNL la Camera Deputa?ilor, C?t?lin Predoiu, a început, al?turi de echipa PNL, un adev?rat tur de for??, în jude?ul C?l?ra?i, din dorin?a de a afla care sunt principalele m?suri legislative care ar putea fi ini?iate, în noul Parlament, care s? vin? în sprijinul autorit??ilor locale. “Prim?riile func?ioneaz? greu, din […]

În prima zi de ?coal?, inspectorul general ?colar, al Inspectoratului ?colar Jude?ean C?l?ra?i, Constantin Tudor, ne-a oferit câteva date despre condi?iile în care au început copiii de gr?dini?? ?i elevii, noul an de înv???mânt. “În toate ?colile, ast?zi, s-a deschis, în condi?ii normale, anul de înv???mânt.  44.000 de copii au […]

Locul 3, de la finalul clasamentului pe ?ar?, ob?inut de elevii de clasa a VIII-a, la simularea pentru evaluarea na?ional?, este un rezultat care nu l-a surprins pe inspectorul general ?colar, Constantin Tudor. Doar 34% dintre elevi au ob?inut note peste 5, în jude?ul C?l?ra?i. Tudor a avut ?i câteva […]

         În ciuda viscolului puternic ?i a precipita?iilor abundente c?zute în ultimele 20 ore pe teritoriul jude?ului C?l?ra?i, pompierii militari în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne ?i ale administra?iei jude?ene reu?esc s? duc? la bun sfâr?it misiune dup? misiune.          Pân? la momentul de fa??, pompierii militari […]

0Shares