Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 24 Ianuarie 2020, între orele 11.00 ?i 12.00, cu ocazia împlinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române, Muzeul Municipal va g?zdui manifest?ri artistice organizate de Prim?ria Municipiului C?l?ra?i în parteneriat cu Inspectoratul ?colar Jude?ean C?l?ra?i ?i Casa Corpului Didactic C?l?ra?i. Momentele artistice sunt oferite de elevi […]

Print Friendly, PDF & Email

Un nou contract cu finan?are european? a fost semnat luni, 23 decembrie 2019, de c?tre primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, al?turi de directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Mu?at. Proiectul ”Îmbun?t??irea transportului public de c?l?tori în municipiul C?l?ra?i ?i cre?terea performan?elor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al […]

Print Friendly, PDF & Email

D.G.A.S.P.C. C?l?ra?i cu sediul în municipiul C?l?ra?i, str. B?r?ganului nr. 1 deruleaz? în parteneriat cu A.N.P.D.C.A, în scopul consolid?rii ?i dezvolt?rii re?elei de asisten?i maternali profesioni?ti, Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Capital Uman […]

Print Friendly, PDF & Email

Secretariatul Comun (SC) pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalier? C?l?ra?i pentru grani?a România-Bulgaria (BRCT C?l?ra?i) a continuat organizarea de evenimente în sprijinul beneficiarilor proiectelor finan?ate în cadrul programului în vederea prezent?rii regulilor de implementare dar ?i a altor aspecte, în conformitate cu nevoile identificate […]

Print Friendly, PDF & Email

Administra?ia Fondului pentru Mediu a aprobat proiectul depus de Prim?ria Municipiului C?l?ra?i în cadrul Programului privind instalarea sta?iilor de reînc?rcare pentru vehicule electrice în municipiile re?edin?? de jude?. A fost ob?inut? finan?area de 715.085,28 lei pentru 4 sta?ii cu 8 puncte de reînc?rcare rapid? echivalente. Acestea vor fi amplasate în […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c?, în perioada 05 noiembrie – 06 noiembrie 2019, se va executa etapa a treia de deratizare în vederea elimin?rii popula?iei de roz?toare de pe domeniul public, în intervalele orare 08.00-12.00 ?i 13.00-17.00. Tratatamentele se vor aplica doar când condi?iile atmosferice sunt favorabile, în caz […]

Print Friendly, PDF & Email

D.G.A.S.P.C. C?l?ra?i cu sediul în municipiul C?l?ra?i, str. B?r?ganului nr. 1 deruleaz? în parteneriat cu A.N.P.D.C.A, în scopul consolid?rii ?i dezvolt?rii re?elei de asisten?i maternali profesioni?ti, Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Capital Uman […]

Print Friendly, PDF & Email

Serviciul Public Pavaje Spa?ii Verzi, din subordinea Prim?riei Municipiului C?l?ra?i, a realizat o campanie de plantat copaci, c?reia i s-au al?turat voluntarii din Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Pe pagina de socializare, echipa Prim?riei C?l?ra?i a mul?umit voluntarilor: ,,Am spus în prim?var? c? se vor replanta copacii de pe strada N?vodari […]

Print Friendly, PDF & Email

P?rintele Vincen?iu, Episcopul Sloboziei ?i C?l?ra?ilor, Sectorul Social – Misionar, în colaborare cu Asocia?ia Socio – Cultural? Matei Basarab ?i Protopopiatele C?l?ra?i ?i Olteni?a, a organizat ultimele dou? ac?iuni din cadrul Campaniei: Bucuria de a fi împreun? – 2019, astfel: – În data de 18 octombrie 2019, au fost vizitate […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a fost premiat? la Conferin?a interna?ional? Inova?ie ?i calitate în sectorul public editia a XII-a – 2019, organizat? de Agen?ia Na?ional? a Func?ionarilor Publici (A.N.F.P.), în perioada 17-18 octombrie 2019. Sub deviza ”promov?m performan?a, punem în valoare oamenii din serviciul public”, au fost premiate cele mai bune […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i informeaz?, c? începând cu data de 15 octombrie 2019, persoanele interesate pot prelua cererile-tip ?i declara?iile pe propria r?spundere pentru acordarea ajutorului de înc?lzire a locuin?ei pe perioada sezonului rece noiembrie 2019 – martie 2020, de la sediul Direc?iei de Asisten?? Social? (str. Progresul, nr.23) sau le […]

Print Friendly, PDF & Email

Mar?i, 8 octombrie 2019, la sediul Agen?iei pentru Dezvoltare Regional? Sud Muntenia, Municipiul C?l?ra?i a devenit beneficiarul de noi fonduri europene, prin semnarea contractului de finan?are pentru proiectul ”Înfiin?are centru pentru activit??i educative ?i culturale în cartierul Livada”. Finan?area este asigurat? prin Regio 2014-2020, Axa prioritar? 4 ”Sprijinirea dezvolt?rii urbane […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 4 octombrie, a fost semnat, la sediul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i, primul contract de finan?are al UAT C?l?ra?i pe Axa prioritar? 4 a Regio 2014-2020 ”Sprijinirea dezvolt?rii urbane durabile”. Este vorba de contractul de finan?are aferent proiectului ”Modernizare centru comunitar existent ?i amenajare zon? adiacent? (Oborul Nou)”, menit a cre?te […]

Print Friendly, PDF & Email

 Primarul Municipiului C?l?ra?i,            În temeiul art. 133, alin. 1 ?i art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonan?a de Urgen?? nr. 57/2019 privind Codul administrativ:   DISPUNE:   Articol unic: Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, miercuri, 25.09.2019, ora 16.00, în sala de ?edin?e a […]

Print Friendly, PDF & Email

Prin prezentul anun? v? aducem la cuno?tin?? c? Prim?ria Municipiului C?l?ra?i va executa, în perioada 13.09.2019 – 18.09.2019, o nou? etap? de deratizare în vederea elimin?rii popula?iei de roz?toare de pe domeniul public, în intervalele orare 800 – 1200 ?i 1300 – 1700, în urm?toarele zone: 10 Nivele, 2 Moldoveni, […]

0Shares