Print Friendly, PDF & Email

Consiliul Jude?ean C?l?ra?i supune consult?rii publice proiectul bugetului propriu al jude?ului C?l?ra?i pe anul 2019 ?i estim?rile pentru anii 2020-2022. Proiectul este afi?at la avizierul institu?iei din municipiul C?l?ra?i, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, jude?ul C?l?ra?i ?i publicat pe pagina de internet www.calarasi.ro. Contesta?iile pot fi depuse la registratura Consiliului […]

Print Friendly, PDF & Email

De 4 ani, ?coala „Mircea Vod?” C?l?ra?i se implic? în ac?iuni caritabile, atât pentru a strânge fonduri pentru copiii care au nevoie de sus?inere în lupta cu boli necru??toare, cât ?i pentru a veni în sprijinul comunit??ii, prin dotarea cu aparatura necesar? Maternit??ii, din cadrul Spitalului Jude?ean C?l?ra?i, iar în […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 29 martie, la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalier? C?l?ra?i pentru grani?a România-Bulgaria, primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, a semnat, al?turi de pre?edintele Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, Vasile Iliu??, contractul de finan?are al proiectului ”Îmbun?t??irea siguran?ei navigabilit??ii pe fluviul Dun?rea în Regiunea transfrontalier? C?l?ra?i-Silistra”, proiect finan?at în cadrul Programului […]

Print Friendly, PDF & Email

Asocia?ia Român? de Skandenberg ”Bra? de fier”, în colaborare cu Prim?ria ?i Consiliul Local C?l?ra?i, organizeaz?, în weekendul 22-24 martie, edi?ia 2019 a Campionatului Na?ional de Skandenberg, în Sala Polivalent? Ion C. Neagu din municipiul C?l?ra?i. Câteva sute de participan?i din toat? ?ara sunt a?tepta?i la C?l?ra?i pentru aceast? competi?ie, […]

Print Friendly, PDF & Email

Miercuri, 20 FEBRUARIE 2019, Asociatia Grup Local de Pescuit – FLAG ,,Dunarea Calaraseana” a realizat deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor in cadrul urmatoarelor masuri cuprinse in Strategia de Dezvoltare Integrata Plasata sub Responsabilitatea Comunitatii pentru zona pescareasca ,,Dunarea Calaraseana’’ finantata prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i continu? depunerea, în vederea finan??rii în cadrul Regio 2014-2020, a proiectelor ce vizeaz? Axa Prioritar? 4 –Sprijinirea dezvolt?rii urbane durabile. Înc? un proiect a fost depus, în vederea evalu?rii, în cadrul Obiectivului specific 4.3: Îmbunat??irea regener?rii fizice, economice ?i sociale a comunit??ilor marginalizate din municipiile – re?edin?? […]

Print Friendly, PDF & Email

Tineretul Na?ional Liberal a propus o ini?iativ? legislativ?, prin care taxa de studiu  pentru pe care studen?ii care ocup? locuri “cu plat?” o achit? anual, s? fie stabilit? la aceea?i valoare pe durata întregului ciclu de studiu. Stabilirea acestei taxe la un anumit nivel de la începutul pân? la finalul […]

Print Friendly, PDF & Email

Operatorul de transport local Alitrans a achizi?ionat, recent, patru autobuze noi, cu motorizare Mercedes diesel Euro 6. Vineri, 15 februarie, acestea au fost prezentate, oficial, mass-mediei locale ?i conducerii Prim?riei Municipiului C?l?ra?i. Fiecare autobuz ofer? 27 locuri pe scaune ?i 68 în picioare ?i un scaun rabatabil pentru persoane cu […]

Print Friendly, PDF & Email

Din datele transmise în cursul zilei de 28.01.2019, de c?tre unit??ile de înv???mânt, s-a constatat existen?a  cazurilor de infec?ii respiratorii acute la 0,52% din num?rul total de pre?colari ?i elevi din jude?ul C?l?ra?i. La aceast? dat?, cursurile nu sunt suspendate din aceast? cauz? în nicio unitate de înv???mânt din jude?. […]

Print Friendly, PDF & Email

Miercuri, 23 ianuarie, a fost inaugurat noul bloc operator al Spitalului Jude?ean de Urgen?? C?l?ra?i, care va deveni func?ional, din 31 ianuarie 2019.    Investi?ia privind modernizarea blocului operator a început în 2016 ?i este în valoare de 4 milioane de lei, fonduri ce provin, în totalitate, din bugetul Consiliului Jude?ean […]

Print Friendly, PDF & Email

  Evenimentul organizat în data de 24 ianuarie a cuprins ?i un moment dedicat înmân?rii titlurilor de cet??eni de onoare, acordat unor c?l?r?r??eni, care s-au f?cut cunoscu?i, prin activitatea lor, de-o via??, publicului c?l?r??ean. Este vorba despre istoricul Nicolae ?iripan ?i de ziari?tii: Gheorghe Frangulea ?i Iulian Talianu. Primarul Daniel […]

Print Friendly, PDF & Email

Articol unic: Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, miercuri, 30.01.2019, ora 16.30, în sala de ?edin?e a Consiliului Local C?l?ra?i, cu urm?toarea ordine de zi: Proiect de hot?râre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Demolare Spa?iu Comercial (C1), Construire Spa?iu Comercial P+1”, situat în municipiul C?l?ra?i, strada […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, în colaborare cu Muzeul Municipal C?l?ra?i ?i Asocia?ia Na?ional? Cultul Eroilor ”Regina Maria”-filiala C?l?ra?i, organizeaz? joi, 24 ianuarie, începând cu ora 10.00, manifest?ri dedicate împlinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. Evenimentul va avea loc în cadrul Muzeului Municipal C?l?ra?i ?i va avea urm?torul […]

12Shares