Print Friendly, PDF & Email

În urma apelului ini?iat de Comisia European?, pentru depunerea cererii de finan?are privind crearea de puncte de acces public la internet wireless gratuit, municipiul C?l?ra?i s-a num?rat printre câ?tig?tori. Suma aprobat? spre finan?are este de 15.000 euro ?i va acoperi costurile legate de achizi?ionarea unor hotspoturi (puncte de acces wireless) […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 07 iunie, primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, în calitatea sa de pre?edinte al Comitetului Local pentru Situa?ii de Urgen?? a convocat o ?edin?? extraordinar? pentru a propune luarea unor m?suri în vederea limit?rii efectelor negative ce pot ap?rea în urma cre?terii alarmante a cotelor apelor Dun?rii ?i a […]

Print Friendly, PDF & Email

Finalul anului ?colar coincide cu o s?rb?toare drag? cadrelor didactice. Este s?rb?toarea la care se face bilan?ul activit??ii cadrelor didactice din perioada anului ?colar 2018-2019. Inspectoratul ?colar Jude?ean C?l?ra?i, împreun? cu Sindicatul Liber din Înv???mânt C?l?ra?i, organizeaz? în aceast? zi festivitatea dedicat? educa?iei ?i educatorilor, pentru decernarea titlurilor de ,,Profesorul […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? sâmb?t?, 1 Iunie, în fa?a scenei din Parcul Dumbrava, Ziua Interna?ional? a Copilului. De la mic la mare, copiii sunt a?tepta?i s? se distreze ?i s? se bucure de momentele preg?tite special pentru ei. Timp de aproximativ trei ore se vor derula activit??i care vor face […]

Print Friendly, PDF & Email

Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean C?l?ra?i recruteaz? ?i selec?ioneaz? candida?i pentru sesiunile de admitere 2019 ?i ianuarie 2020, în institu?iile de înv???mânt ale Ministerului Afacerilor Interne, dup? cum urmeaz?: Academia de Poli?ie „Alexandru Ioan Cuza” Bucure?ti, sesiunea iulie-august 2019: – Facultatea de Jandarmi – specializarea „Ordine ?i siguran?? public?”, înv???mânt cu […]

Print Friendly, PDF & Email

Primarul Municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, a semnat, la sediul Ministerului Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale, un nou contract de finan?are european?, cel care vizeaz? proiectul ”Promovarea incluziunii sociale prin înfiin?area unui club al pescarilor dun?reni din Municipiul C?l?ra?i”. Proiectul este finan?at prin Programul Opera?ional pentru Pescuit ?i Afaceri Maritime 2014-2020, […]

Print Friendly, PDF & Email

“Romanian Dads” , o expozi?ie despre provocarea de a fi un p?rinte implicat ?i despre egalitatea între sexe, este prezentat?, în premier?, la C?l?ra?i de c?tre Ambasada Suediei la Bucure?ti. Expozi?ia este g?zduit? de Muzeul Municipal C?l?ra?i între 14 ?i 31 mai 2019. Expozi?ia Romanian Dads a luat na?tere în […]

Print Friendly, PDF & Email

În aceast? prim?var?, P?durea Copiilor a împ?durit în jude?ele Ialomi?a, C?l?ra?i, Dâmbovi?a, Teleorman, unde peste 41.700 de puie?i au prins r?d?cini în localit??ile B?rbule?ti, Drago? Vod?, Finta, Poroschia ?i Cuza Vod?. Fie c? a fost vorba de planta?ii în p?duri noi sau de complet?ri la proiectele existente, cei 600 de […]

Print Friendly, PDF & Email

Direc?ia de Asisten?? Social?, prin Serviciul pentru persoane aflate în situa?ii de risc-Cantina de ajutor social, din subordinea Prim?riei Municipiului C?l?ra?i, a distribuit, în cursul zilei de joi, 25 aprilie, meniul tradi?ional pentru ca cei 116 beneficiari s? simt?, a?a cum se cuvinte, aceste S?rb?tori Pascale. Hrana a fost distribuit? […]

Print Friendly, PDF & Email

Ministrul Culturii ?i Identit??ii Na?ionale, Daniel Breaz, a fost prezent la C?l?ra?i, în data de 13 aprilie 2019, cu prilejul zilelor municipiului Olteni?a, onorând astfel invita?ia lansat? de conducerea organiza?iei jude?ene PSD C?l?ra?i. Breaz este al doilea ministru care vine la C?l?ra?i, în aceast? lun?, dup? cel al Sportului ?i […]

Print Friendly, PDF & Email

Consiliul Jude?ean C?l?ra?i supune consult?rii publice proiectul bugetului propriu al jude?ului C?l?ra?i pe anul 2019 ?i estim?rile pentru anii 2020-2022. Proiectul este afi?at la avizierul institu?iei din municipiul C?l?ra?i, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, jude?ul C?l?ra?i ?i publicat pe pagina de internet www.calarasi.ro. Contesta?iile pot fi depuse la registratura Consiliului […]

Print Friendly, PDF & Email

De 4 ani, ?coala „Mircea Vod?” C?l?ra?i se implic? în ac?iuni caritabile, atât pentru a strânge fonduri pentru copiii care au nevoie de sus?inere în lupta cu boli necru??toare, cât ?i pentru a veni în sprijinul comunit??ii, prin dotarea cu aparatura necesar? Maternit??ii, din cadrul Spitalului Jude?ean C?l?ra?i, iar în […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 29 martie, la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalier? C?l?ra?i pentru grani?a România-Bulgaria, primarul municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, a semnat, al?turi de pre?edintele Consiliului Jude?ean C?l?ra?i, Vasile Iliu??, contractul de finan?are al proiectului ”Îmbun?t??irea siguran?ei navigabilit??ii pe fluviul Dun?rea în Regiunea transfrontalier? C?l?ra?i-Silistra”, proiect finan?at în cadrul Programului […]

Print Friendly, PDF & Email

Asocia?ia Român? de Skandenberg ”Bra? de fier”, în colaborare cu Prim?ria ?i Consiliul Local C?l?ra?i, organizeaz?, în weekendul 22-24 martie, edi?ia 2019 a Campionatului Na?ional de Skandenberg, în Sala Polivalent? Ion C. Neagu din municipiul C?l?ra?i. Câteva sute de participan?i din toat? ?ara sunt a?tepta?i la C?l?ra?i pentru aceast? competi?ie, […]

0Shares