NU presa, ci neputința conducerii Spitalului Județean Călărași a contribuit la declasificarea instituției, înainte de termen

Print Friendly, PDF & Email

Conducerea Spitalului Județean Călărași a contribuit la declasificarea instituției, înainte de termen. Acest lucru reiese din răspunsul oferit de Ministerul Sănătății, la interpelarea făcută de deputatul Aurel Niculae.

Acesta a dorit să știe care au fost motivele care au stat la baza declasificării Spitalului, dacă există o analiză a ministerului privind activitatea de management  și dacă Ministerul Sănătăţii are cunoştinţă de situaţia cadrelor medicale, care, din cauza managementului defectuos, nu sunt încurajate să îşi îndrepte atenţia către Spitalul de Urgenţă Călăraşi, pentru a-şi desfăşura activitatea.

Conform răspunsului oferit de Ministerul Sănătății, pe care îl puteți citi mai jos, Spitalul Județean Călărași a fost declasificat mai devreme decât termenul final prelungit, până la data de 16 iunie 2016, deoarece din datele transmise de conducerea spitalului a reieșit faptul că planul de conformare propus de catre spital nu cuprindea chestiuni obligatorii.

“Precizăm faptul că legislaţia actuală, prevede aprobarea unei clasificării provizorii până la data de 31 decembrie 2015, pentru un spital care îndeplineşte doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată.

În urma analizei planului de conformare înaintat Ministerului Sănătăţii, am constatat că deşi în urma sesizării noastre privind revizuirea termenului de implementare: 16.06. 2016, care depăşea cadrul legal în vigoare, planul de conformare refăcut, nu cuprinde obiective precise şi clar menţionate în vederea îndeplinirii criteriilor de clasificare în categoria III.

Planul de conformare trebuie conceput în sensul asumării obiectivelor, cu termene de implementare precis specificate.”

Răspunsul, cu siguranță, îl va nemulțumi pe vicepreședintele Consiliului Județean, Marian Dinulescu, care a afirmat, astăzi, în conferință, că: “presa se face vinovată de declasificarea spitalului, din cauza dialogului purtat cu Ministerul Sănătății”.

Îi reamintim domnului Dinulescu faptul că Ordinul de declasificare e dat în data de 10 martie (cand presa nici nu știa de această decizie), în baza unui raport făcut de conducerea Spitalului, și că tot ce a însemnat corespondență purtată de noi, dar și de alți colegi, cu Ministerul Sănătății, a fost făcută tocmai pentru a scoate în evidență că Ministerul nu a făcut niște pași obligatorii privind comunicarea  declasificării, acuzând, la rândul nostru, o comunicare defectuoasă cu acesta, prin răspunsurile contradictorii sosite doar în câteva ore.

Evident, nu ați înțeles nimic din demersurile noastre, cum nu ați înteles, până acum, nici ce se întâmplă cu spitalul, de care răspundeți instituțional, motiv pentru care ne aflăm în această situație!

Audio/ „A fi sau a nu fi declasificat spitalul”- în varianta Ministerului Sănătății

Probabil că “tot presa” și-a pus semnătura și pe datele transmise de Spital, Ministerului Sănătății:

Iată răspunsul, pe larg:

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CABINET MINISTRU

Nr.ACP.2982/2016

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dvs. (2893B/201S), privind situaţia dezastruoasă a managementului Spitalului de Urgenţă Călăraşi, vă comunicăm următoarele:

Referitor la temeiul legal care a stat la baza reclasificării Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi din categoria III în categoria IV, conform prevederilor art. 6, anexa 1 ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare:

„Schimbarea categoriei de clasificare a unui spital se face pe baza cererii acestuia adresate direcţiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile prevăzute la art. 2 şi 3“.

Cererea prevăzută la art.1 este însoţită de fişa de autoevaluare întocmita de unitatea sanitară solicitantă conform modelului prevăzut în anexa nr.2, iar managerul spitalului solicitant este răspunzător de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în fişa de autoevaluare.

Pentru punerea în aplicare a măsurii nr.24 din Raportul de control privind începerea procedurilor de reevaluare a clasificării unităţii sanitare mai sus menţionate ca urmare a deficienţelor constatate (lipsa de personal şi dotări cu echipamente medicale), am solicitat conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Călăraşi în cursul anului 2015, să verifice la sediul unităţii sanitare: ultima structură organizatorică aprobată/avizată de Ministerul Sănătăţii, tipul serviciilor medicale furnizate, personalul de specialitate medico- sanitar încadrat la nivelul spitalului, continuitatea asistenţei medicale, dotarea cu echipamente medicale şi aparatură medicală şi nu în ultimul rând realizarea Indicatorilor calitativi din anul 2014 (adresa nr.CC 77/27.04.2015).

Precizăm faptul că unitatea sanitară era clasificată în categoria III şi potrivit prevederilor art. 5, anexa 2 ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru clasificarea în categoria IM, în conformitate cu prevederile art.1, alin. (1) şi art.2, pct.8 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, o serie de criterii minime obligatorii.

Potrivit prevederilor art.8, anexa 1 ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare:

„Managerii spitalelor au obligaţia să anunţe direcţia de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea despre modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza clasificării în condiţiile prezentei metodologii, prinţr-o notificare scrisă» în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării, şi să solicite schimbarea categoriei de clasificare, conform prevederilor art. 6 şi 7“.

Având în vedere menţinerea propunerii de clasificare în categoria III cu pian de conformare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, potrivit art. 5, anexa 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr, 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şî completările ulterioare;

„În cazuri excepţionale, motivate obiectiv, ministrul sănătăţii poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 decembrie 2015, pentru un spital care îndeplineşte doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu condiţia prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate”.

Precizăm faptul că legislaţia actuală, prevede aprobarea unei clasificării provizorii până la data de 31 decembrie 2015, pentru un spital care îndeplineşte doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată.

În urma analizei planului de conformare înaintat Ministerului Sănătăţii, am constatat că deşi în urma sesizării noastre privind revizuirea termenului de implementare: 16.06. 2016, care depăşea cadrul legal în vigoare, planul de conformare refăcut, nu cuprinde obiective precise şi clar menţionate în vederea îndeplinirii criteriilor de clasificare în categoria III.

Planul de conformare trebuie conceput în sensul asumării obiectivelor, cu termene de implementare precis specificate.

În cazul în care unitatea sanitară, nu prezintă un plan de conformare care să facă referire la completarea structurii organizatorice aprobate de către Ministerul Sănătăţii cu înfiinţarea de urgenţă a compartimentelor/secţiilor care lipsesc în fapt ca şi organizare pentru specialităţile obligatorii în asigurarea liniilor de gardă distincte (art. 5, punctul 4, subpunctul 4.1), completarea liniilor de gardă cu înfiinţarea acestora, obiectiv realizabil în termenul legal şi nu în ultimul rând, angajarea de urgenţă a personalului medical conform normativului în vigoare pe compartimentele/secţiile unde acesta lipseşte sau este incomplet.

În urma analizei efectuate pe baza fişei de autoevaluare anexată, la criteriul structură organizatoric, s-a constatat că nu sunt îndeplinite în totalitate criteriile referitoare la clasificarea unităţii în categoria III, aşa cum sunt ele prevăzute în OMS 323 din 18.04.2011 (Anexa 2}, în conformitate cu prevederile art, 5 pct. 1, subpct. 1.1, unde dintr-un total de 22 de specialităţi, obstetrică-ginecologie ca şi specialitate, nu este nici în prezent de nivel minim II, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile de ierarhizare a secţiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare (unitatea sanitară completează nivel Ib).

Nu sunt îndeplinite prevederile art. 5, punctul 2 şl 3, vizând servicii medicale spitaliceşti (inclusiv prin linii de gardă asigurate în conformitate cu prevederile legale) şi/sau ambulatorii, după C3z, în toate specialităţile menţionate la pct. 1, cât şi faptul că spitalul trebuie să aibă încadrat personal de specialitate medico-sanitar în conformitate cu normativele de personal în vigoare, pe toate structurile prevăzute la pct. 1.

Astfel nu se acordă servicii medicale spitaliceşti în specialităţile de nefrologie aflată ca şi cabinet în structura ambulatoriului integrat, respectiv urologie, compartiment aprobat în cadrul structurii secţiei de chirurgie generală, din lipsa personalului medical de specialitate (consemnate şi în „planul de conformare anexat”…).

În ceea ce priveşte încadrarea personalului medical conform normativului, lipsa personalului medical angajat (specialitatea nefrologie, urologie) sau sub normativ (secţia ATI cu un singur medic angajat pe o perioadă nedeterminată cât şi pentru secţia de cardiologie deasemenea cu un medic angajat pentru o structură avizată de MS cu 40 de paturi), atestă încălcarea legislaţiei în vigoare şi neîndeplinirea în totalitate a criteriilor obligatorii de clasificare a unităţii sanitare în categoria III.

Art. 5, pct. 4, subpct. 4,1 continuitatea asistenţei medicale care trebuie să fie asigurată, obligatoriu, de următoarele categorii de personal, medici de specialitate care asigură continuitatea prin linii de gardă distincte în următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, neurologie, pediatrie, psihiatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologle, ortopedie şi traumatologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală.

Conform fişei de autoevaluare, criteriul psihiatrie nu este îndeplinit şi este consemnat prin „NU – plan de conformare,”.

Continuitatea asistenţei medicale pentru medicina de laborator este asigurată doar cu „biologi, chîmişti- conform OMS 870/2004,” lipsă fiind medicul de specialitate care asigură continuitatea prin linie de gardă distinctă. Deşi în fişa de autoevaluare nu se consemnează nicio linie de garda la domiciliu, în planul de conformare anexat, sunt consemnate două linii de gardă la domiciliu, respectiv: neurologie – psihiatrie (în condiţiile în care aceste linii de gardă trebuie şi fie obligatoriu distincte în specialitate) şi radiologie – imagistică medicală.

Ca urmare a aspectelor prezentate, mai sus, nu am putut identifica motivaţia obiectivă pentru clasificarea Spitalului Judeţean de Urgenţa Călăraşi în categoria III cu plan de conformare, aceasta fiind o măsură temporara care excede cadrului legal actual, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr, 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru descentralizarea sistemului sanitar, s-a realizat transferul unui număr semnificativ de spitale în administrarea consiliilor locale şi judeţene, cum este şi cazul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, subordonat Consiliului Judeţean Călăraşi. De asemenea, un alt aspect important pentru descentralizare îl reprezintă prevederea din OUG 48/2010 conform căreia managerul unităţii va încheia contractul de management cu conducerea administraţiei locale şi nu cu ministrul sănătăţii, cum se întâmpla înainte de acest act normativ.

După descentralizare, spitalele sunt finanţate în continuare de la Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate, de ia ougetele locale şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii în cazul programelor naţionale de sănătate, achiziţiilor de echipamente performante, unităţilor de urgenţă şi activităţilor de cercetare.

Ministerul Sănătăţii continuă să administreze institute naţionale de cercetare, institute clinice, fie o reţea de spitalele clinice judeţene şi spitale clinice municipale, cu scopul de a putea asigura permanenţa la urgenţă de înaltă calificare, intervenţii de înaltă calificare şi forţa majoră.

În cadrul procesului de descentralizare. Ministerul Sănătăţii a urmărit prezervarea capacităţii de acţiune integrată a componentelor judeţene ale sistemului naţional de asistenţă medicală de urgenţă. în acest sens, unităţile şi compartimentele de primiri urgenţe din cadrul spitalelor au rămas în continuare finanţate de la bugetul de stat voer fi supuse controlului şi monitorizării Ministerului Sănătăţii şi a direcţiilor de sănătate publică, iar structura ior organizatorică şi de personal nu vor putea fi modificate decât cu aprobarea sau la iniţiativa Ministerului Sănătăţii.

În acest sens Ministerul Sănătăţii a iniţiat procesele de delegare a managementului spitalului privind modificarea structurii, a personalului şi deciziile privind realocarea internă a resurselor bugetare, oferind în acest sens flexibilitatea necesară implementării schimbărilor impuse de strategie, Astfel, QUQ 48/2010 prevede că managerul este cel care înaintează propunerea privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, iar aprobarea acesteia este de competenţa conducătorului instituţiei superioare ierarhic (primarul sau preşedintele consiliului judeţean, în cazul spitalelor descentralizate), cu avizul Ministerului Sănătăţii.

În perioada 04.03.2015 – 06.03,2015, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi a fost efectuat un control cu privire la managementului medical şi în legătura cu alte aspecte organizatorice şi medicale.

Comisia mixtă de control a identificat mai multe deficienţe în activitatea unităţii sanitare.

Ca urmare a deficienţelor constatate, comisia mixtă de control a formulat mai multe măsuri dintre care amintim;

-Reactualizarea programului- cadru de conformare a spitalului cu includerea măsurilor de reabilitare, reamenajare, igienizare a spaţiilor care necesită acest lucru şi achiziţionarea de aparatură şi echipamente medicale, precum şi de mobilier de spital adecvate şi corespunzătoare progresului în domeniul medical în secţiile nerenovate şi nemodernizate;

-Achiziţionarea de aparatură medicală în vederea sterilizării instrumentarului, materialelor şi obiectelor sanitare, materialului moale de spital, de capacitate corespunzătoare volumului total zilnic de sterilizat.

-Aplicarea şi respectarea cu celeritate a Ordinului 870/2004 pentru aprobarea regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, confom art 33, alin (1), (2) şi (3).

-Transmiterea raportului de control la Direcţia Generală Asistenţă Medicală şi Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi la Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi pentru începerea procedurilor de reevaluare a clasificării Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi ca urmare a deficienţelor constatate.

-Transmiterea raportului de control spre ştiinţă şi luarea măsurilor care se impun la: Consiliul Judeţean Călăraşi, Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, Curtea de Conturi Călăraşi, Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice, Colegiul Medicilor Călăraşi şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi.

Cu stimă,

MINISTRU

PATRICIU ACHIMAŞ CADARIU

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Marius Dulce: “Nu avem voie să fim spectatori la ce ni se întâmplă!”

mie apr. 13 , 2016
Marius Dulce, actualul viceprimar al municipiului Călăraşi, este unul din cetăţenii  care aspiră  la funcţia de edil al acestui oraş, la alegerile locale, din vară. Acesta va candida din partea Partidului Social Democrat. Nu i-a plăcut niciodată să iasă în faţă şi să vorbească despre viaţa lui sau despre realizările […]