Proiect/ Noi criterii privind închirierea ANL-urilor

Pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local de luni, 30 ianuarie, se află proiectul de hotărăre privind criteriile  pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii. Acestea sunt:

 1. Criterii de acces la locuinţă:
 2. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

    Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

 1. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Călărași .

    Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.

 1. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în Municipiul Călărași .
 1. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

    – Lista de priorităţi se stabileşte anual.

    – Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

 1. CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNTAJ :
 2. SITUAȚIA LOCATIVĂ ACTUALĂ

    1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ………………     10 puncte

    1.2. Tolerat în spaţiu ……………………………………             7 puncte

    1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în

    spaţiu): – mp/locatar –

 1. a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ……………… 5 puncte
 2. b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ……………… 7 puncte
 3. c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ………………………….              9 puncte
 4. d) mai mică de 8 mp ………………………………………   10 puncte

În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

 1. STAREA CIVILĂ ACTUALĂ

    2.1. Starea civilă:

 1. a) căsătorit ………………………………………….. ..       10 puncte
 2. b) necăsătorit …………………………………………..  8 puncte

    2.2. Nr. de persoane în întreţinere:

 1. a) Copii

    – 1 copil ……………………………………………….                              2 puncte

    – 2 copii ……………………………………………….                             3 puncte

    – 3 copii ……………………………………………….                              4 puncte

    – 4 copii ……………………………………………….                             5 puncte

    – > 4 copii ………………….. 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

 1. b) alte persoane, indiferent de numărul acestora ……………. 2 puncte
 1. STAREA DE SĂNĂTATE ACTUALĂ

  Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei  ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau  o cameră în plus  …………….  2 puncte

 1. VECHIMEA CERERII SOLICITANTULUI

    4.1. până la 1 an ………………………………………..              1 punct

    4.2. între 1 şi 2 ani …………………………………….                        3 puncte

    4.3. între 2 şi 3 ani …………………………………….               6 puncte

    4.4. între 3 şi 4 ani …………………………………….                        9 puncte

    4.5. pentru fiecare an peste 4 ani …………………………    4 puncte

 1. NIVELUL DE STUDII ȘI /SAU PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

    5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ……………..  5 puncte

    5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu

    specializare la locul de muncă …………………………….    8 puncte

    5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu

    specializare la locul de muncă …………………………….   10 puncte

    5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau

    profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de

    scurtă durată ……………………………………………                        13 puncte

    5.5. cu studii superioare …………………………………                  15 puncte

    NOTĂ:

    Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

 1. SITUAȚII LOCATIVE SAU SOCIALE DEOSEBITE

    6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au

    împlinit 18 ani ………………………………………….                        15 puncte

    6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ……………….. 10 puncte

    6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate …………………       5 puncte

 1. VENITUL MEDIU BRUT LUNAR/ MEMBRU DE FAMILIE:

    7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ………………. 15 puncte

    7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu brut pe

    economie ………………………………………………..                          10 puncte

    NOTĂ:

    – Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

    – În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

    –

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Cresc tarifele la gunoiul menajer, colectat de la populaţie

joi ian. 26 , 2017
Începând cu luna ianuarie, călărăşenii vor fi nevoiţi să  scoată mai mulţi bani pentru plata gunoiului menajer, dacă, în şedinţa ce va avea loc luni, 30 ianuarie, consilierii locali vor aproba proiectul de hotărîre ce vizează aprobarea majorării tarifelor practicate de S.C. Urban S.A., pentru municipiul Călăraşi. Aşa cum se precizează […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!