Prim?ria municipiului C?l?ra?i va efectua în perioada 27.07.2020 – 29.07.2020 un nou tratament de combatere a ?ân?arilor adul?i ?i c?pu?elor prin tratament terestru, pe raza municipiului C?l?ra?i (str?zi, locuri de joac?, parcuri, zone verzi, etc). Tratamentul se va desf??ura pe timp de noapte, în func?ie de condi?iile atmosferice fiind prelungit? […]

INFORMARE DE PRES? La nivelul jude?ului C?l?ra?i, situa?ia epidemiologic? privind infec?ia cu Coronavirus COVID-19, la data de 14 iulie, este urm?toarea: – pentru 579 de persoane este recomandat? autoizolarea la domiciliu; – 93 de persoane au ie?it din izolare în ultimele 24 de ore. În jude?ul C?l?ra?i au fost confirmate […]

În domeniul fondurilor europene nerambursabile, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i are în prezent semnate 21 de contracte de finan?are în valoare de 41,28 milioane Euro, aflate ast?zi, 14 iulie 2020, în diverse stadii de implementare, ?i urmând, ca în cel mai scurt timp (aproximativ 4 luni) s? semneze înc? 9 contracte de […]

Primaria Municipiului C?l?ra?i a ob?inut o nou? finan?are european?, prin POR 2014-2020-apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dun?rii (SUERD). Este vorba de finan?are pentru proiectul „Reabilitarea termic? a C?minului pentru persoane vârstnice Sfântul Antin Ivireanul C?l?ra?i”, care are o valoare de aproximativ 560.000 de euro (2.720.098,70 […]

Prin prezentul aducem la cuno?tin?? faptul c? în perioada 14.07.2020 – 19.07.2020 se vor efectua tratamente de combatere a c?pu?elor ?i ?ân?arilor (larve ?i adul?i), atât avio, cât ?i terestru, pe raza municipiului C?l?ra?i (zone verzi, ml??tinoase, inundate, lucii de ap?, locuri de joac?, parcuri etc). Tratamentul avio se va […]

Hot?rârea nr. 9/13.05.2020 a Adun?rii Generale a Ac?ionarilor a EcoAqua SA a fost suspendat? de instan??, prin Ordonan?? pre?edin?ial?, introdus? de unul dintre ac?ionari-Municipiul C?l?ra?i. Hot?rârea sus men?ionat? avea drept obiect revocarea Consiliului de Administra?ie ?i numirea unui nou Consiliu de Administra?ie interimar. Tribunalul C?l?ra?i, prin sentin?a civil? nr. 235/24.06.2020, […]

Din cauza condi?iilor meteo nefavorabile, v? inform?m c? tratamentele de combatere a c?pu?elor ?i ?ân?arilor (larve ?i adul?i), atât avio, cât ?i terestru, pe raza municipiului C?l?ra?i (zone verzi, ml??tinoase, inundate, lucii de ap?, locuri de joac?, parcuri etc) se vor reprograma pentru perioada 27.06.2020-01.07.2020. Tratamentul avio se va efectua […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i face cunoscut faptul c? pe platforma ghiseul.ro, ?i persoanele juridice, pe lâng? cele fizice, î?i pot achita online taxele ?i impozitele locale. Pentru acest lucru, persoanele juridice sunt rugate s? trimit? pe mail-ul institu?iei noastre, office@primariacalarasi.ro, o solicitare, prin reprezentantul legal, pentru ob?inerea unui cont pe ghiseul.ro. […]

Prin prezentul aducem la cuno?tin?? faptul c? în perioada 22.06.2020 – 26.06.2020 se vor efectua tratamente de combatere a c?pu?elor ?i ?ân?arilor (larve ?i adul?i), atât avio, cât ?i terestru, pe raza municipiului C?l?ra?i (zone verzi, ml??tinoase, inundate, lucii de ap?, locuri de joac?, parcuri etc). Tratamentul avio se va […]

În data de 2 iunie, elevii din anii terminali care aleg s? se preg?teasc? în ?coli pentru examenele na?ionale, sunt a?tepta?i, din nou, în b?nci. Pentru ca tot procesul educativ s? se desf??oare în condi?ii optime, în actualul context epidemiologic, toate unit??ile ?colare au fost sprijinite de Prim?ria Municipiului C?l?ra?i. […]

În ?edin?a Consiliului Jude?ean C?l?ra?i s-a stabilit prioritatea în solu?ionarea cererilor de locuin?e ?i în repartizarea locuin?elor destinate închirierii, pentru tineri speciali?ti din s?n?tate, la blocul de locuin?e, realizat prin A.N.L., situat în municipiul C?l?ra?i, str. Prelungirea Independen?ei nr. 5A (12 unit??i locative), aflat în administrarea Consiliului Jude?ean C?l?ra?i. Astfel, […]

0Shares