Având în vedere dispozi?iile H.G. nr. 476/16.06.2020 privind prelungirea st?rii de alert? pe teritoriul României ?i m?surile care se aplic? pe durata acesteia pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, locurile de parcare de domiciliu pentru persoanele care au depus cerere ?i documenta?ia aferent? acesteia în perioada 18 mai […]

Hot?rârea nr. 9/13.05.2020 a Adun?rii Generale a Ac?ionarilor a EcoAqua SA a fost suspendat? de instan??, prin Ordonan?? pre?edin?ial?, introdus? de unul dintre ac?ionari-Municipiul C?l?ra?i. Hot?rârea sus men?ionat? avea drept obiect revocarea Consiliului de Administra?ie ?i numirea unui nou Consiliu de Administra?ie interimar. Tribunalul C?l?ra?i, prin sentin?a civil? nr. 235/24.06.2020, […]

Din cauza condi?iilor meteo nefavorabile, v? inform?m c? tratamentele de combatere a c?pu?elor ?i ?ân?arilor (larve ?i adul?i), atât avio, cât ?i terestru, pe raza municipiului C?l?ra?i (zone verzi, ml??tinoase, inundate, lucii de ap?, locuri de joac?, parcuri etc) se vor reprograma pentru perioada 27.06.2020-01.07.2020. Tratamentul avio se va efectua […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i face cunoscut faptul c? pe platforma ghiseul.ro, ?i persoanele juridice, pe lâng? cele fizice, î?i pot achita online taxele ?i impozitele locale. Pentru acest lucru, persoanele juridice sunt rugate s? trimit? pe mail-ul institu?iei noastre, office@primariacalarasi.ro, o solicitare, prin reprezentantul legal, pentru ob?inerea unui cont pe ghiseul.ro. […]

Prin prezentul aducem la cuno?tin?? faptul c? în perioada 22.06.2020 – 26.06.2020 se vor efectua tratamente de combatere a c?pu?elor ?i ?ân?arilor (larve ?i adul?i), atât avio, cât ?i terestru, pe raza municipiului C?l?ra?i (zone verzi, ml??tinoase, inundate, lucii de ap?, locuri de joac?, parcuri etc). Tratamentul avio se va […]

În data de 2 iunie, elevii din anii terminali care aleg s? se preg?teasc? în ?coli pentru examenele na?ionale, sunt a?tepta?i, din nou, în b?nci. Pentru ca tot procesul educativ s? se desf??oare în condi?ii optime, în actualul context epidemiologic, toate unit??ile ?colare au fost sprijinite de Prim?ria Municipiului C?l?ra?i. […]

În ?edin?a Consiliului Jude?ean C?l?ra?i s-a stabilit prioritatea în solu?ionarea cererilor de locuin?e ?i în repartizarea locuin?elor destinate închirierii, pentru tineri speciali?ti din s?n?tate, la blocul de locuin?e, realizat prin A.N.L., situat în municipiul C?l?ra?i, str. Prelungirea Independen?ei nr. 5A (12 unit??i locative), aflat în administrarea Consiliului Jude?ean C?l?ra?i. Astfel, […]

Prim?ria municipiului C?l?ra?i ?i RoRec Asocia?ia Român? pentru Reciclare, al?turi de operatorul local partener, organizeaz? în luna iunie o ac?iune special? de colectare a de?eurilor electrice. Aceasta face parte dintr-o ampl? campanie organizat? cu ocazia Zilei Mediului în peste 20 de jude?e din ?ar?. În C?l?ra?i, programul de colectare se […]

Modernizarea comunei Borcea continu?, în aceast? perioad?, primarul Aniel Nedelcu Pa?urc? implicându-se ca ?inta propus?, asfaltarea în propor?ie de 100% a comunei, s? fie atins? în acest mandat. Nu este departe de realizarea obiectivului s?u, ?inând cont c? a reu?it s? asfalteze 99% dintre drumurile comunei, ceea ce îl propulseaz? […]

Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, joi, 28.05.2020, ora 16.30, cu urm?toarea ordine de zi: 1. Proiect de hot?râre privind dezmembrarea imobilului – Lac Hidrobiciclete, din zona Lacului Jirl?u, în suprafa?? de 31513 mp, având num?rul cadastral CF 28267, apar?inând domeniului privat al municipiului C?l?ra?i, imobil […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i propune copiilor dou? concursuri cu ocazia Zilei Interna?ionale a Copilului: unul de desen ?i unul de fotografie. Ele vor fi organizate online, situa?ia actuala impunând anumite restric?ii. Concurs de desen ”Locul preferat din ora?ul t?u” – cu participarea copiilor cu vârst? de pân? la 12 ani Concurs […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a semnat un nou contract de finan?are european?, în cadrul Axei 4-”Sprijinirea dezvolt?rii urbane durabile” a Programului Opera?ional Regional 2014-2020. Este vorba de o valoare a proiectului de 3.631.539,02 lei (aprox. 748.000 Euro), 98% din aceasta fiind finan?are european? nerambursabil?. Proiectul ”Reducerea emisiilor de CO2 în zona […]

Investi?iile în infrastructura rutier? se desf??oar? conform graficului de lucr?ri, informeaz? Consiliul Jude?ean C?l?ra?i. Pre?edintele Vasile Iliu??, a vizitat, ast?zi, 20 mai, ?antierele de lucru ale drumurilor jude?ene: 308, 311, 309 ?i 310. De modernizarea acestor artere de circula?ie vor beneficia cet??enii din localitatile: Borcea, Ileana, Fr?sinet ?i Cuza Vod?.

0Shares