Primăria Călărași/ Modificări în ceea ce privește taxele și impozitele locale

taxe si impozite localePrimăria Municipiului Călărași, prin Direcția Economică, aduce la cunoștința contribuabililor faptul că impozitele și taxele locale datorate de persoanele fizice nu s-au majorat în urma unei decizii a Consiliului Local Călărași, modificările apărute fiind cauzate de Noul Cod Fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Principalele modificări aduse de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, valabil începând cu anul 2016, sunt:

  1. Impozit/taxa pe clădiri

— în cazul clădirilor rezidențiale — cele folosite pentru locuit — impozitul este stabilit în funcție de suprafață, la valoarea de impunere rezultată aplicându-se o cotă de 0,1% stabilită prin H.C.L. nr. 225/2015 (cota de impozit prevăzută de noul Cod Fiscal este între 0,08% – 0,2%, maxim 0,3%, după aplicarea cotei adiţionale de 50% permisă de Codul Fiscal).

Valorile impozabile pe fiecare metru pătrat, în funcție de materialele din care este construită clădirea și de dotările acesteia, sunt redate mai jos:

 

Tipul clădirii

 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2016
Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire
A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic 1.000 600 1.000 600
B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic 300 200 300 200

În acest caz, nu există obligația depunerii unei noi declarații.

— în cazul clădirilor nerezidențiale — cele folosite pentru activități economice (orice altă activitate diferită de cea de locuit) — impozitul este stabilit în funcție de valoarea clădirii la care se aplică o cotă de 0,8% stabilită prin H.C.L. nr. 225/2015 (cota de impozit prevăzută de noul Cod Fiscal este între 0,2% – 1,3%, maxim 1,95%, după aplicarea cotei adiţionale de 50% permisă de Codul Fiscal).

Valoarea clădirilor este cea rezultată din actul prin care se transferă dreptul de proprietate dacă acestea au fost dobândite în ultimii 5 ani, valoarea lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani, sau valoarea înscrisă într-un raport întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR în ultimii 5 anteriori anului de referință;

— în cazul clădirilor mixte — cele folosite atât pentru locuit cât și pentru activități economice, impozitul fiind stabilit prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

În cazul în care la adresa clădirii unei persoane fizice este înregistrat un domiciliu fiscal (sediu firmă) la care nu se desfășoară nici o activitate economică impozitul va fi stabilit ca în cazul clădirilor rezidențiale.

În cazul în care valoarea clădirii nerezidențiale nu poate fi stabilită, valoarea se stabilește ca în cazul clădirilor rezidențiale iar cota de impozitare va fi de 2%.

Proprietarii clădirilor mixte și/sau nerezidențiale au obligația depunerii până la 31.03.2016 a unei declarații Model-ITL 2016 însoțită de documente justificative care susțin cele declarate.

În cazul nedepunerii se va aplica aceeași cotă de 2% asupra valorii de impunere stabilită ca în cazul clădirilor rezidențiale.

În cazul persoanelor juridice, obligativitatea depunerii declarațiilor până la 31.03.2016 revine tuturor contribuabililor care dețin în proprietate clădiri indiferent de destinația acestora.

  1. Impozit/taxa pe teren

Legea nr. 227/2015 privind noul Cod Fiscal stabilește calculul impozitului pe teren, pentru întreaga suprafață fără a mai fi scutită suprafața ocupată de construcții.

Pentru terenurile amplasate în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum si terenul înregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosința decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de pana la 400 mp, inclusiv, impozitul/taxa se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimata în hectare, cu suma corespunzătoare  în tabelul următor:

Zona în cadrul localității

 

 

NIVELURILE  APLICATE

IN ANUL FISCAL 2015

 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016

 

NIVELURILE  APLICATE

IN ANUL FISCAL 2016

II II II
A 7553 6.042 – 15.106 7.553
B 5269 4.215 – 10.538 5.269
C 3335 2.668 –   6.670 3.335
D 1763 1.410 –   3.526 1.763

În cazul terenurilor amplasat în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, cât și pentru suprafața care depășește 400 mp, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu nivelul prevăzut în tabelul următor:

 

 

Categoria

de  folosință

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2016

(Valori asupra asupra cărora a fost aplicat coeficientul de corecţie de 4,00 valabil localităților de rangul II)

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2016

 
A B C D A B C D
Teren arabil 112 84 76 60 112 84 76 60
Pășune 84 76 60 52 84 76 60 52
Fâneață 84 76 60 52 84 76 60 52
Vie 184 140 112 76 184 140 112 76
Livadă 212 184 140 112 212 184 140 112
Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 112 84 76 60 112 84 76 60
Teren cu ape 60 52 32 x 60 52 32 x
Drumuri și căi ferate x x x x x x x x
Neproductiv x x x x x x x x

Spre exemplificare prezentăm modul de calcul pentru un contribuabil care deţine, în intravilan, în zona B, un teren în suprafaţă de 0,1265 ha, din care:

– 0,0550 ha la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii,

– 0,0715 ha la categoria de folosinţă arabil.

Prin hotărârea consiliului local nr. 225/2015, nivelul impozitului pe teren este stabilit la 5.269 lei/ha pentru categoria de folosinţă terenuri cu construcţii şi suma de 84 lei/ha pentru categoria teren arabil.

Impozitul datorat de respectivul contribuabil este de 503 lei, fiind determinat astfel:

 

Nr. crt.

Categoria de folosintă conf. registrului agricol  

Suprafața

-Ha-

 

A

 

B

 

Impozit pe teren

 

C

 

D

 

E

Impozit pe teren datorat

(5+8)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Teren curți construcții 0,0550 0,0550 5269 289,795 X X X 289,795
2. Arabil 0,0715 0,0400 5269 210,760 0,0315 84 2,646 213,406
  TOTAL 0,1215 0,0950 X 500,555 0,0315 X  2,646 503,201

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A – Suprafaţa pentru impozitul pe teren având categoria de folosință curți construcții exprimată în ha;

B – Nivelul impozitului pe teren pentru suprafaţa din col. 2 exprimată în lei/ha;

C – Suprafaţa pentru care impozitul pe teren se stabileşte având categoria de folosință arabil, exprimată în ha;

D – Nivelul impozitului pentru terenul arabil intravilan, potrivit zonei B

E – Impozitul pe teren (6 x 7), exprimat în lei.

 

În cazul dobândirii unei clădiri sau unui teren în cursul anului, noul proprietar, datorează impozit pe clădire, respectiv teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, în timp ce persoana care a deţinut dreptul de proprietate asupra imobilului, datorează impozitul până la data de 31 decembrie a anului în care se înstrăinează.

Atât impozitul pe clădire cât și impozitul pe teren se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pe clădire, cât și taxa pe teren (similare impozitului, datorată de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului, pentru clădirile și terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale), se varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 

 

 

 

 

BIROUL DE PRESĂ

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

A fost reţinut de poliţişti, după ce și-a agresat mama

lun feb. 29 , 2016
Poliţiştii din Olteniţa au reţinut un bărbat de 37 ani, bănuit de violenţă în familie. La data de 28 februarie 2016, poliţiştii au fost sesizaţi despre producerea unei stări conflictuale pe strada Gh. Doja, din localitate. În urma cercetărilor demarate, s-a constatat că M. Florian, de 37 ani, aflat sub […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!