?coala Gimnazial?  Special? nr 1 C?l?ra?i l-a primit cu drag pe Mo? Cr?ciun din partea Funda?iei C.I.D – Romania (Children In Distress – Copii În Dificultate). Anul acesta a revenit la ?coala Gimnazial? Special? nr.1 C?l?ra?i, cu multe daruri, reprezentan?ii  Funda?iei C.I.D.  înso?i?i de   Mo? Cr?ciun ( Niger Richadson – […]

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i a lansat proiectul„Managementul comun al riscului pentru reac?ii eficiente ale autorit??ilor locale în situa?ii de urgen??”prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria. Durata de implementare este : 15.09.2018 – 14.09.2020. Partener în acest proiect, al?turi de  Prim?ria C?l?ra?i este ?i  Municipalitatea Belene (Bulgaria) . Proiectul are un buget total  […]

Joi, 13 decembrie, Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Sud Muntenia, Organism Intermediar pentru Programul Opera?ional Regional (POR) 2014-2020, a organizat, la sediul din C?l?ra?i, Conferin?a de pres? destinat? reprezentan?ilor mass-media. Scopul acestui eveniment a constat în prezentarea bilan?ului activit??ii derulate de ADR Sud Muntenia pe parcursul anului 2018, privind implementarea POR. […]

 În fiecare an, la data de 3 decembrie este aniversat? Ziua Interna?ional? a Persoanelor cu Dizabilit??i. Pentru a marca însemn?tatea acestei zile, întregul colectiv al ?colii Speciale Gimnaziale nr.1 din  C?l?ra?i a organizat Spectacolul  ” Solidaritate, bucurie în suflet” . Prin cântec, joc ?i voie bun? elevii ?colii împreun? cu […]

  Luni, 3 decembrie, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever (CSCCHS ), din C?l?ra?i, a marcat Ziua Interna?ional? a Persoanelor cu dizabilit??i. Cu zâmbetul pe buze ?i  îmbr?ca?i în straie de s?rb?toare, copiii din cadrul CSCCHS  au  prezentat un  deosebit  moment artistic cu  poezii ?i cântece,  atr?gând […]

C?l?r??enii care doresc s? ias? la iarb? verde vor trebui s? foloseasc? o zon? special amenajat? pentru picnic. O astfel de  loca?ie a fost stabilit? printr-o Hot?râre de Consiliul Local ce a fost supus? dezbatere în luna iunie. În Hot?rârea respectiv? este prezentat faptul c? „ la nivelul municipiului C?l?ra?i, […]

Cartierul M?gureni, una din zonele m?rgina?e ale Municipiului C?l?ra?i, nu a beneficiat, în ultimii ani, de investi?ii importante privind infrastructura stradal?. Motivul este unul singur: se impune, în primul rând, reabilitarea re?elei de canalizare ?i ap? pluvial?. ?i cum aceast? investi?ie nu a fost realizat?, municipalitatea c?l?r??ean? inten?ioneaz? s? o […]

În luna mai s-a semnat contractul de finan?are pentru proiectul „Consolidare, restaurare, conservare imobil, restaurare ?i conservare fresc? interioar?, restaurare mobilier la Biserica `Sf. Mare Mucenic Dimitrie` (C1), amenajare incint?, construire corp anex? (C2), realizare instala?ii electrice ?i termice, instala?ii de iluminat arhitectural ?i ambiental, refacere împrejmuire”. Prin acest contract, […]

  Sub sloganul ”Respecta?i-v? promisiunile: asigura?i educa?ie incluziv? ?i de calitate pentru to?i copiii!”, edi?ia din acest an a Campaniei Globale pentru Educa?ie î?i propune s? atrag? aten?ia guvernelor ?i liderilor din întreaga lume asupra faptului c? o educa?ie public? de calitate ?i incluziv? reprezint? o premis? absolut necesar? pentru […]

?i în acest an, elevii ?colii Gimnaziale ”Carol I ” Înv???mânt special Integrat, din C?l?ra?i, coordona?i de profesorii lor, au continuat tradi?ia succesului,  performând pe scenele ??rii la concursurile na?ionale artistice  În acest fel, ei au  demonstrat c? talentul, abnega?ia ?i  munca sunt aduc?toare de mari satisfa?ii, prin rezultatele cu […]

Timp de 2 zile ( 9-10 mai)  Colegiul Na?ional „ Barbu ?tirbei” din C?l?ra?i a fost în plin? s?rb?toare . La ini?iativa promotorilor programului  derulat  de aceast? institu?ie de prestigiu „ ?coli  ambasador ale Parlamentului european”, întregul colectiv al colegiului, elevi , profesori ?i p?rin?i s-au implicat în organizarea unor […]

151Shares