ANUNȚ – Concurs SECRETAR ȘEF S

 

 ANUNȚ – Concurs SECRETAR ȘEF S

 Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilitatea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Şcoala Gimnazială „Mircea Vodă” din localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea unui post de SECRETAR ȘEF  S – o normă, pe perioadă nedeterminată.

Probele stabilite pentru concurs:

-selecţia dosarelor de înscriere la concurs;

-proba scrisă;

-interviul.

Condiţii de participare la concurs:

-Condiţiile generale prevazute la art. 3 din HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

-Studii superioare;

-Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei pentru care se organizează concursul.

-Vechime minim 6 ani în muncă

 Data, ora şi locul organizării probei scrise: 28 august 2017, ora 10,00, la sediul Şcolii Gimnaziale „Mircea Vodă”, strada Prelungirea Bucureşti, Nr. 189, localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii pot depune dosarul de concurs până la data de 18 august 2017, orele 14,00, la secretariatul şcolii organizatoare a concursului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii – telefon 0728.413.511 – persoana contact director adj. Tanase Alina

 Dosarul de concurs  va conţine  în mod obligatoriu următoarele  documente:

  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului  instituţiei publice organizatoare;
  2. copie act identitate sau orice alt document care atestă identitatea, schimbarea numelui, potrivit legii, după caz;
  3. copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. copia carnetului de muncă conform cu originalul sau, după caz, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi /sau în specialitatea studiilor;
  5. cazier judiciar;
  6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae;
  8. recomandare de la ultimul loc de muncă.

 

Director,

Lotrea Alina Daniela

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

File de Istorie/ Convenţia de la Paris din 1858

lun aug. 7 , 2017
Pe 7 august, se împlinesc 159 de ani de la semnarea Convenției de la Paris din 1858. La 7 august 1858 (19 august 1858 este data pe stil nou) a fost semnată Convenția de la Paris care a pus bazele unirii Principatelor Dunărene, în conformitate cu hotărârile Congresului de la […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!