Anunt com. Borcea/ Concesionarea prin licitatie publica deschisa a unui teren, apartinand domeniul privat al comunei Borcea

Anunt, privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 16253 mp. apartinand domeniul privat al comunei Borcea, situat in extravilanul Comunei Borcea, judetul Calarasi, situat in tarlaua 122, parcela 552, avand nr. cadastral 31111

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Borcea cu sediul in comuna Borcea, str. Calea Calarasi, nr. 422, judetul Calarasi, cod fiscal 3966389, tel. / fax 0242.340063, e-mail: comunaborcea@yahoo.com
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Teren în suprafață de de 16.253 mp. apartinand domeniul privat al Comunei Borcea, judetul Calarasi, situat in extravilanul Comunei Borcea, tarlaua 122, parcela 552, avand nr. cadastral 31111, CF 31111, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Borcea nr. 91/22.12.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Comunei Borcea,
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Comunei Borcea, comuna Borcea, Strada Calea Calarasi, nr. 422, județul Calarasi.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
500 lei/exemplar, ce se va achita la casieria Comunei Borcea in numerar sau cu ordin de plata in contul in RO09TREZ20121180250XXXXX deschis la Trezoreria Calarasi, cod fiscal al concedentului: 3966389.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13/01/2023, ora 15.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 25/01/2023, ora 15.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Comunei Borcea, comuna Borcea, Strada Calea Calarasi nr. 422, județul Calarasi.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
1 exemplar original și 1 exemplar copie.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
26/01/2023, ora 10.00, la sediul Comunei Borcea, comuna Borcea, Strada Calea Calarasi nr. 422, județul Calarasi.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Calarasi, mun. Calarasi, Str. Bucureşti, nr.106, judeţul Călăraşi, tel./fax: 0242.315.736, email: trcl.reg@just.ro .
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 30/12/2022.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Anunț PUZ – localitatea Sultana, jud. Călărași

vin ian. 27 , 2023
ECOFRUCT SULTANA SRL anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului/programului si declansarea etapei de incadrare la PLAN URBANISTIC ZONAL – REALIZAREA UNUI PARC FOTOVOLTAIC DE 0,99 MWH, IN LOCALITATEA SULTANA, COMUNA MANASTIREA, JUDETUL CALARASI, Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la ECOFRUCT SULTANA SRL la sediul din […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!